CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Biuro ds. Projektów funkcjonuje na Wydziale Filologicznym od 1 października 2017 roku (wcześniej pod nazwą Biuro ds. Rozliczeń i Analiz i jako Zespoł ds.projektów w ramach Centrum Rozwoju Wydziału Filologicznego UŁ). Powstał z myślą o zapewnieniu pracownikom akademickim całościowego wsparcia w procesie pozyskiwania środków finansowych na prowadzone badania, działalność dydaktyczną czy edukacyjną, w zakresie realizowania projektów oraz końcowego ich rozliczania.

Do zadań Biura ds. Projektów w szczególności należy:

 • Wyszukiwanie i upowszechnianie wśród Pracowników Wydziału informacji w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków oraz dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej złożenie wniosku o dofinansowanie
 • Ocena zgodności formalno-prawnej przygotowanego projektu z założeniami konkursowymi
 • Pomoc na etapie podpisywania umów oraz przygotowania dokumentów ogólnouczelnianych niezbędnych na początku realizacji projektu
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu
 • Rozliczanie finansowe projektu
 • Pomoc w przygotowaniu raportów rocznych i końcowych

Naszym wspólnym celem jest rozwój naukowy i badawczy wszystkich Pracowników Wydziału Filologicznego. Pragniemy pomagać Pracownikom Wydziału w procesie aplikacyjnym oraz w realizacji ich projektów. Kluczem do uzyskania finansowania projektu jest praca zespołowa, Państwa i naszego zespołu.

Zapraszamy do współpracy!

Pracownicy Biura ds. Projektów

AKTUALNOŚCI

Informacje o uzyskanych finansowaniach projektów, sukcesach naszych pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów, a także konkursach i programach grantowych oraz stypendialnych.

REALIZOWANE PROJEKTY

ARCHIWALNE PROJEKTY

Zapoznaj się z informacjami na temat projektów zrealizowanych przez naszych pracowników naukowych w przeszłości. Kliknij w zdjęcie pracownika, aby przejść do szczegółów interesującego Cię projektu.

PROCEDURA APLIKOWANIA

 • Każdy przygotowywany projekt/grant/stypendium należy zgłosić koordynatorowi Biura ds. Projektów (dr Wioleta Hencz)
 • Koordynator Biura ds. Projektów służy konsultacjami na etapie przygotowywania projektu
 • Należy uzyskać zgodę Pani Dziekan na złożenie wniosku na druku, który udostępnia Biuro ds. Projektów
 • Konieczne jest przekazywanie informacji do koordynatora Biura ds. Projektów o uzyskaniu finansowania projektu/grantu/stypendium w celu sprawozdawczości w POLONIE oraz na potrzeby wewnętrznych statystyk

KONTAKT

PRACOWNICY BIURA DS. PROJEKTÓW

STANOWISKO:

Kontakt

Kierownik , Biuro ds. Projektów, Wydział Filologiczny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 1. Wsparcie dla kierowników/koordynatorów projektów edukacyjnych (POWER), projektów badawczych (POLS, NCN, IDUB, MEiN NPRH, MEiN CLARIN-Q, MEiN DOKTORATY WDROŻENIOWE, Studenckie Granty Badawcze) oraz zagranicznych projektów ERASMUS + MUNDUS;
 2. Planowanie, motywowanie, organizowanie oraz kontrolowanie pracy współpracowników Biura ds. Projektów;
 3. Ustalanie celów i zadań dla poszczególnych współpracowników;
 4. Planowanie oraz koordynowanie działań związanych z obsługą projektów,
 5. Wybór metodologii, wdrażanie i monitorowanie przebiegu prac związanych z rozliczaniem projektów,
 6. Monitorowanie realizacji budżetów projektów,
 7. Prezentowanie wyników projektów oraz kontrola stopnia zgodności uzyskanych wyników z założonymi celami;
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących wydatków projektowych;
 9. Weryfikacja projektów pod kątem księgowo-finansowym
 10. Realizacja bieżących zadań związanych z obsługą biura;
 11. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach;

BIOGRAM

"Nie idź tam, gdzie prowadzi ścieżka. Idź tam, gdzie jej nie ma i zostaw swój ślad" Ralph Waldo Emersona

"Warto słuchać ludzi niezależnie od tego, ile mają lat i na jakim są etapie kariery. Efekty potrafią zaskoczyć. Potrzeba jednak czasu, żeby to naprawdę zrozumieć." Szymon Janiak Venture Capital Investor

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-68-75

e-mail: renata.rudnicka@uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 pokój: 2.12 90-236 Łódź

STANOWISKO:

Kontakt

Główny specjalista ds. pozyskiwania projektów, Biuro ds. Projektów, Wydział Filologiczny

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


 • wyszukiwanie informacji o aktualnych konkursach krajowych i zagranicznych
 • przygotowywanie informacji o aktualnych naborach, szkoleniach dla Pracowników Wydziału Filologicznego
 • umieszczanie informacji naukowych dot. aktualnej oferty konkursowej na stronie Wydziału Filologicznego, w zakładce Zespół ds. projektów
 • konsultacje wniosków aplikacyjnych z Pracownikami naukowymi
 • czuwanie nad formalnymi i merytorycznymi aspektami wniosków aplikacyjnych
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności projektowej Pracowników Wydziału Filologicznego na potrzeby różnych zestawień
 • wprowadzanie danych do systemu POLON
 • wdrażanie projektów krajowych i międzynarodowych na Wydziale Filologicznym
 • organizowanie spotkań, szkoleń dla Pracowników Wydziału Filologicznego

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-68-75

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

STANOWISKO:

Kontakt

specjalista, Biuro ds. Projektów, Wydział Filologiczny

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Obsługa administracyjna projektu POWER "Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych" prowadzonego na Wydziale Filologicznym.
 • obsługa administracyjna grantów IDUB, NPRH prowadzonych na Wydziale Filologicznym
 • Przygotowanie dokumentów na staże, kontakt z opiekunami staży i studentami;
 • przygotowaniewniosków o dodatek/premię/nagrodę dla zaangażowanych osób;
 • zbieranie i weryfikacja kart czasu pracy;
 • Przygotowanie umów cywilno-prawnych
 • wprowadzenia fakturod uczestników projektu;
 • obsługa biura projektu i kontakt zuczestnikami projektu;
 • opisywanie dokumentów finansowych iprzekazywanie do CN
 • Wprowadzanie zakupionego sprzętu w ramach projektów do programu SIMPLE do ewidencji Wydziału Filologicznego

KONTAKT I DYŻURY

pokój nr 2.13: 42-664-51-05

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

STANOWISKO:

Kontakt

specjalista, Biuro ds. Projektów, Wydział Filologiczny

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Obsługa administracyjna doktoratów wdrożeniowych prowadzonych na Wydziale Filologicznym, finansowanych ze środków MEiN;
 • Obsługa administracyjna projektu CLARIN-Q prowadzonego na Wydziale Filologicznym, finansowanego ze środków MEiN;
 • Obsługa administracyjna projektu badawczego prowadzonego na Wydziale Filologicznym, finansowanego w ramach konkursu SONATA-17;
 • Bieżąca kontrola wydatków w ramach przyznanych środków na realizację projektów;
 • Przygotowanie wniosków o dodatek/premię/nagrodę dla zaangażowanych osób;
 • Zbieranie i weryfikacja kart czasu pracy;
 • Przygotowanie umów cywilno-prawnych;
 • Wprowadzenia faktur od uczestników projektu;
 • Obsługa biura projektu i kontakt z uczestnikami projektu;
 • Opisywanie dokumentów finansowych i przekazywanie do CN;
 • Archiwizacja dokumentacji projektowych;

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-51-05

Pomorska 171/173 pokój: 2.13 90-236 Łódź

STANOWISKO:

Kontakt

młodszy specjalista, Biuro ds. Projektów, Wydział Filologiczny

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- wprowadzanie faktur

-wprowadzanie umów

-prowadzenie i rozliczeania projektów

KONTAKT I DYŻURY

STANOWISKO:

Kontakt

specjalista, Biuro ds. Projektów, Wydział Filologiczny

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Obsługa administracyjna projektów NCN prowadzonych na Wydziale Filologicznym;
 • Obsługa administracyjna 3 edycji projektu POWER Mistrzowie dydaktyki prowadzonych na Wydziale Filologicznym;
 • Bieżąca kontrola wydatków w ramach przyznanych środków na realizację projektów;
 • Przygotowanie wniosków o dodatek/premię/nagrodę dla zaangażowanych osób;
 • Zbieranie i weryfikacja kart czasu pracy;
 • Przygotowanie umów cywilno-prawnych;
 • Wprowadzenia faktur od uczestników projektu;
 • Obsługa biura projektu i kontakt z uczestnikami projektu;
 • Opisywanie dokumentów finansowych i przekazywanie do CN;
 • Archiwizacja dokumentacji projektowych;

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-664-51-05

Pomorska 171/173 pokój: 2.13 90-236 Łódź

STANOWISKO:

Kontakt

specjalistka, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Wydział Filologiczny

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Wydział Filologiczny

 • Obsługa Projektów GEMMA, RESET, FEAST, EUTERPE;
 • Udział w spotkaniach zespołu projektowego;
 • Udział w zadaniach o charakterze badawczym;
 • Przygotowanie umów cywilno-prawnych;
 • Uzupełnianie treści na stronach internetowych www projektów;
 • Wprowadzenia faktur od uczestników projektu;
 • Obsługa biura projektu i kontakt z uczestnikami projektu;
 • Opisywanie dokumentów finansowych i przekazywanie do CN;
 • Archiwizacja dokumentacji projektowych;
 • Sprawdzanie i potwierdzenie zgodności ponoszonych wydatków z Kartami Kosztów otrzymywanymi z CN.


KONTAKT I DYŻURY

tel: 533-545-420

tel: 42-635-68-94

Pomorska 171/173 pokój: 3.24 90-236 Łódź