REGULAMIN PARKINGU DLA PRACOWNIKÓW I GOŚCI WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania przez pracowników i gości Wydziału Filologicznego UŁ z niestrzeżonego parkingu dla samochodów osobowych.

§ 2

 1. Warunkiem korzystania z parkingu, o którym mowa w paragrafie 1 jest posiadanie przez pracownika Wydziału Filologicznego pilota wjazdowego wydanego przez pracownika działu administracyjnego Wydziału Filologicznego.
 2. Pilot wydany zostanie na podstawie przesłanego wniosku drogą mailową na adres parking.filologia@uni.lodz.pl oraz informacji z sekretariatu jednostki potwierdzającej zatrudnienie na Wydziale.
 3. Regulamin parkingu oraz wniosek o wydanie pilota dostępne są na stronie internetowej Wydziału Filologicznego (filolog.uni.lodz.pl).
 4. Przy odbiorze pilota pracownik otrzymuje do wglądu niniejszy regulamin oraz podpisuje oświadczenie o akceptacji jego warunków.
 5. Pracownik ma prawo do posiadania tylko jednego pilota.
 6. Zabrania się przekazywania pilotów osobom trzecim.
 7. Pilot nie uprawnia do korzystania z parkingu studenckiego, który przeznaczony jest dla studentów Wydziału Filologicznego (wjazd od ul. Debicha).
 8. Warunkiem korzystania z parkingu, o którym mowa w paragrafie 1 przez „Gościa” jest spotkanie z pracownikiem Wydziału, lub organizacja na Wydziale wydarzeń, konferencji, lub innych uroczystości. Wjazd na parking będzie możliwy po kontakcie z obsługą recepcji za pomocą domofonu umieszczonego na szlabanie wjazdowym.

§ 3

 1. Parking zabezpieczony jest szlabanem wjazdowym, dostępny  całą dobę, niestrzeżony;
 2. Posiadanie pilota umożliwia pozostawienie pojazdu na parkingu pod warunkiem,
  że są na nim wolne miejsca parkingowe.
 3. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu drogowego.
 4. Za szkody wynikłe wskutek ruchu pojazdów na parkingu, odpowiedzialność ponoszą ich użytkownicy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 5. Właściciele i użytkownicy pojazdów pozostawiają je na parkingu Wydziału na własne ryzyko, a zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody  wynikłe ze zdarzeń niezawinionych.
 6. Parking wyposażony jest w monitoring, nagrania z systemu monitorowania obiektu
  i terenu przyległego mogą być udostępniane organom ścigania na ich pisemny wniosek
  i służyć jako dowód w sprawie, jeżeli ustalone zostały wydarzenia mające związek ze zdarzeniami, jakie miały miejsce na parkingu Wydziału.
 7. Kierujący pojazdami zobowiązani są do parkowania na wyznaczonych miejscach postojowych.
 8. Na terenie parkingu kategorycznie zabrania się:
 1. Zatrzymywania się i postoju na drogach dojazdowych i pożarowych oraz innych miejscach, gdzie pozostawione pojazdy mogą uniemożliwiać lub utrudniać przejazd pojazdów służb ratowniczych i Policji.
 2. Parkowania na przejściach, miejscach wydzielonych i odpowiednio oznakowanych, na drogach dojazdowych , drogach pożarowych oznakowanych tablicą informacyjną lub znakiem zakazu oraz parkowanie w sposób uniemożliwiający lub utrudniający swobodny wjazd i wyjazd innym użytkownikom parkingu lub powodujący utrudnienie albo zagrożenie w ruchu.
 3. Palenia i używania otwartego ognia, spożywania alkoholu, magazynowania paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników po nich, tankowania i naprawiania pojazdów, pozostawienia pojazdów z uruchomionym silnikiem.
 4. Pozostawiania pojazdu na dłużej niż 48h.

§ 4

 1. Parking dla pracowników i gości Wydziału Filologicznego jest parkingiem niestrzeżonym
  i Wydział Filologiczny nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach lub ich wyposażeniu w wyniku działania osób trzecich lub sił wyższych.
 2. Wydział Filologiczny może – bez wcześniejszego powiadomienia posiadaczy pilotów wjazdowych – ograniczać lub wyłączać dostępność parkingu, w szczególności w związku z prowadzeniem prac remontowych lub organizacją imprez plenerowych.

§ 5

W przypadku naruszenia przez pracownika postanowień niniejszego regulaminu pracownik działu administracyjnego Wydziału Filologicznego może dokonać dezaktywacji pilota wjazdowego.

§ 6

Po rozwiązaniu stosunku pracy pilot należy zwrócić do pracownika działu administracyjnego.

Wniosek o nadanie uprawnień umożliwiających korzystania z parkingu dla pracowników Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (wjazd od ul. Pomorskiej)

https://forms.office.com/e/wnfuY2tSnP

Wniosek wypełnia pracownik UŁ, który chce pozostawić pojazd na parkingu na więcej niż 12 godzin.

https://forms.office.com/e/NeeBsk3qJJ