Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk pedagogicznych na Wydziale Filologicznym UŁ
dr Anna Parr-Modrzejewska

Kontakt:
e-mail:anna.parr@uni.lodz.pl

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk zawodowych i specjalizacyjnych na Wydziale Filologicznym UŁ
dr Zbigniew Gruszka

Kontakt:
Pomorska 171/173, pokój 2.09

tel. 42 635 53 86
e-mail: zgruszka@uni.lodz.pl

 

Praktyki zawodowe i specjalizacyjne są realizowane na Wydziale Filologicznym zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 82 z dnia 20.01.2021 r., Zarządzeniem nr 29 Dziekana z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie dokumentacji i rozliczania praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym UŁ oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Łódzkim. Praktyki służą przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu związanego ze studiowanym kierunkiem.
Szczegółowe informacje na temat zakresu, organizacji i regulaminów praktyk zawodowych  i specjalizacyjnych znajdują się na stronach poszczególnych kierunków.

Wykaz nazwisk opiekunów praktyk zawodowych i specjalizacyjnych

 

Polonistyka - edytorstwo dr Anna Petlak

Polonistyka - logopedia dr Monika Kaźmierczak

Polonistyka - spec.komunikowanie publiczne dr Elwira Olejniczak

Polonistyka - spec.publicystyka kulturalna i krytyka artystyczna dr Magdalena Wasąg

Polonistyka spec.nauczanie języka polskiego jako obcego dr Mateusz Gaze

Polonistyka - Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz

Dziennikarstwo - dr Przemysław Szews, dr Zofia Władyka-Łuczak

Filologia klasyczna - dr Adriana Grzelak-Krzymianowska

Informacja w środowisku cyfrowym, Informatologia z biznesowym językiem angielskim - dr Zbigniew Gruszka

Twórcze pisanie dr Monika Wąsik - Linder

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych dr Emil Sowiński

Nowe media i kultura cyfrowa - dr Katarzyna Prajzner

Produkcja teatralna i organizacja widowisk - mgr Katarzyna Wielechowska

Kulturoznawstwo - dr Monika Wąsik - Linder

Anglistyka - dr Paulina Pietrzak

Rusycystyka - mgr Ewa Bojanowska

Romanistyka - mgr Joanna Kopeć

Germanistyka - dr Joanna Bednarska-Kociołek

Slawistyka - dr Marek Majer

Italianistyka - dr Witold Sobczak

Praktyki zawodowe pedagogiczne na Wydziale Filologicznym odbywają się zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dn. 25.07.2019. Zgodnie z zapisem w niniejszym dokumencie, praktyki zawodowe nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku zmiany trybu kształcenia na podstawie przepisów ogólnopaństwowych, realizacja praktyk w trybie innym niż stacjonarny jest regulowana odrębnymi zapisami prawnymi wydawanymi przez MEiN.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, organizacji i regulaminów zawodowych praktyk pedagogicznych znajdują się na stronach poszczególnych kierunków.

 

 

Opiekunowie kierunkowi:

filologia angielska – dr Anna Parr-Modrzejewska
filologia germańska – dr Dorota Wesołowska
filologia hiszpańska  – mgr Agnieszka Kruszyńska
filologia polska – dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza
filologia romańska – mgr Joanna Kopeć
filologia rosyjska – dr Irina Pirożak-Dziuk
filologia włoska – dr Joanna Ciesielka
logopedia – dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza