KIERUNEK: FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Opis studiów

Studia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Oprócz nauki języka łacińskiego i starożytnej greki oferują też naukę języka nowożytnego z obszaru śródziemnomorskiego. Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia te kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Mogą być też one cennym uzupełnieniem wykształcenia zdobytego na innych kierunkach humanistycznych.

Specjalności

Specjalizacja klasyczna - specjalizacja ta umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy w zakresie obu języków klasycznych: łaciny i greki oraz zyskanie podstaw nowożytnego języka z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2020/2021 będzie to j. włoski).

Specjalizacja śródziemnomorska - w ramach tej specjalizacji student wybiera, obok języka łacińskiego, dalszą naukę nowożytnego języka z obszaru śródziemnomorskiego (w r. 2020/2021 będzie to j. włoski).

Główne przedmioty

  • Język łaciński
  • Język starogrecki lub język włoski
  • Literatura grecka i łacińska
  • Historia starożytna obszaru Śródziemnomorza
  • Filozofia starożytna
  • Religioznawstwo
  • Mitologia
  • Sztuka antyczna
  • Teatr antyczny
  • Recepcja antyku

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów I stopnia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia zarówno w zakresie filologii klasycznej, jak i innych kierunków humanistycznych. Absolwent, w zależności od wybranej specjalizacji, posiada podstawową znajomość języków klasycznych i języka włoskiego oraz wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru językowego starożytnej Grecji i Rzymu. Wyposażony jest w podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego. Posiada dobre wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w rozmaitych instytucjach i na różnorodnych stanowiskach, stosownie do oczekiwań przyszłego pracodawcy. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji praktycznych możliwe jest zatrudnienie w wydawnictwach, bibliotekach, muzeach, archiwach, środkach masowego przekazu, instytucjach kultury oraz instytucjach oświatowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski *

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy **

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka

* dla kandydatów z maturą zagraniczną język obcy

** dla kandydatów z maturą zagraniczną oraz kandydatów ze starą maturą jeden z przedmiotów z kategorii 3

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź