Studia polskie z językiem angielskim – nowy kierunek na Wydziale Filologicznym UŁ

Uniwersytet Łódzki, korzystając z możliwości ustawowych, planuje jeszcze w tym roku akademickim uruchomić nabór na kierunek studia polskie z językiem angielskim. Wniosek o uruchomienie kierunku rozpatrzy Senat UŁ na posiedzeniu w dniu 25.04.2022. Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zbiera deklaracje chęci podjęcia studiów pod adresem admission@uni.lodz.pl.

Będą to studia I stopnia, umożliwiające studentom – nieznającym języka polskiego lub znającym w wąskim zakresie, zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą, pragnącym poszerzyć znajomość języka i wiedzy o Polsce – zdobycie zarówno znajomości języka polskiego na poziomie minimum B2, jak i języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kierunek zapewnia uzyskanie poszerzonej, rzetelnej wiedzy o języku polskim, polskiej literaturze i kulturze oraz zdobycie znajomości języka angielskiego.

Studia na tym kierunku oferują dwie specjalizacje: nauczanie języka polskiego jako obcego oraz język polski w turystyce i biznesie, umożliwiające rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkołach językowych w Polsce i szkołach za granicą, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń, mediach, wydawnictwach, biurach podróży, placówkach dyplomatycznych oraz wszelkiego typu firmach i przedsiębiorstwach, w których na różnych szczeblach dochodzi do komunikacji z udziałem języka polskiego i angielskiego (przy współudziale innych języków znanych przyszłym absolwentom).

Kształcenie na tych studiach będzie trwało 6 semestrów. Ma na celu wykształcenie umiejętności językowych z języka polskiego oraz angielskiego do poziomu minimalnego B2, przekazanie wiedzy o strukturze języka polskiego i angielskiego, polskiej literaturze i kulturze oraz historii Polski, a także wykształcenie umiejętności translatorskich. Ponadto absolwenci będą posiadali nawyki filologiczne w zakresie tworzenia tekstu mówionego i pisanego, analizy tekstów i ich interpretacji, krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych, jak też umiejętności komunikacyjne, społeczne i interpersonalne, które przygotowują do podjęcia pracy w sektorze kultury, oświaty, turystyki i biznesu.

Tekst źródłowy: Mieczysław Pakosz (BWZ UŁ) 
Redakcja: Centrum Promocji UŁ