Zajęcia ogólnouczelniane – rejestracja na semestr zimowy 2022/23

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2022/2023 będzie prowadzona od 27 września (godz. 21.10) do 13 października 2022 r. (godz. 21.00) poprzez UsosWeb (kod ogólny rejestracji: 00-POGOLNOUCZ-Z22/23).

Zajęcia ogólnouczelniane są obowiązkowe tylko dla tych studentów, u których występują w programach studiów - są wówczas bezpłatne.

Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu. Zajęcia organizowane są przez Filmotekę Narodową we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi i są one odpłatne dla wszystkich studentów.

Pozostali studenci, zgodnie z paragrafem 48 Regulaminu studiów w UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r., za zajęcia ogólnouczelniane realizowane poza programem studiów muszą wnieść opłaty w wysokości podanej w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne z UŁ w roku akademickim 2022/2023  (załącznik nr 15) wraz ze zmianami
W takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć podanie o zgodę na realizację zajęć ogólnouczelnianych.

Uwaga, zarejestrowanie się na przedmiot w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że staje się on dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru. 

Jakiekolwiek zmiany na listach mogą być dokonywane nie później niż do 25 października br. Po tym terminie, aby zostać wypisanym z przedmiotu znajdującego się w puli zajęć ogólnouczelnianych, należy uzyskać zgodę Dziekana Wydziału, na którym się studiuje. 

Po zakończonej rejestracji internetowej uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni niezwłocznie zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach, aby dopełnić formalności. Wykaz koordynatorów znajduje się na stronie internetowej, w Strefie Studenta.

Doktoranci

Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych, nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji. Powinni natomiast zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Zajęcia realizowane poza programem studiów doktoranckich podlegają opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2022/2023 – załącznik nr 14. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Akademia Polskiego Filmu

Opłata za zajęcia w wysokości 150 zł za semestr, pobierana będzie przez organizatora kursu. 
W trakcie cotygodniowych zajęć, można będzie uczestniczyć w kilkudziesięciu projekcjach filmowych oraz w wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.  
Harmonogram spotkań w semestrze zimowym 2022/2023 będzie dostępny na stronie projektu.
Uczestnictwo w zajęciach będzie możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf lub online w systemie sprzedaży Muzeum Kinematografii. Ilość miejsc jest ograniczona.

Aktualne informacje o zajęciach ogólnouczelnianych i innych, znajdują się na stronie UniLodz w Strefie Studenta.

Materiał: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
Redakcja: Centrum Promocji UŁ