WFOŚiGW w Łodzi ogłasza IX edycję Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:
•    Ekologiczny magister,
•    Ekologiczny doktor.


Do Konkursu mogą przystąpić:
•    absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską
w roku akademickim 2021/2022, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
•    posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2021/2022
w uczelniach mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

Konkurs, ogłaszany jest w następujących podkategoriach (dotyczy kategorii Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor):
a)    nauki społeczne,
b)    nauki ścisłe i przyrodnicze,
c)    nauki inżynieryjno-techniczne,
d)    nauki rolnicze.
4.    Zgłoszeniu do Konkursu w kategorii Ekologiczny magister podlegają prace w następujących obszarach tematycznych (dotyczy tylko kategorii Ekologiczny magister):
a)    ograniczanie niskiej emisji,
b)    ochrona bioróżnorodności,
c)    gospodarka odpadami,
d)    zieleń miejska,
e)    ochrona i zarządzanie wodami,
f)    adaptacja do zmian klimatu,
g)    gospodarka leśna i ekologia w produkcji żywności,
h)    finansowanie i zarządzanie w ochronie środowiska.

Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 78 000,00 zł
•    w kategorii Ekologiczny magister 6 nagród w wysokości po 7 000,00 zł, przewidywana pula nagród w tej kategorii wynosi 42 000,00 zł;
•    w kategorii Ekologiczny doktor 3 nagrody w wysokości po 12 000,00 zł, przewidywana pula nagród w tej kategorii wynosi 36 000,00 zł;

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Na zgłoszenia czekamy do 9 listopada 2022 r. do godz.15.30.
                
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wfosigw.lodz.pl w zakładce KONKURSY.