Szymon Szul laureatem nagrody za najlepszą pracę magisterską

Absolwent kulturoznawstwa został wyróżniony w VI edycji konkursu edycji Konkursu im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis" , Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Szymon Szul przygotował pod opieką prof. Piotra Sitarskiego (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych) rozprawę pt. Między Bednarską a Sezamkową. Koprodukcje Studia Filmowego Semafor w latach 90..

Realizacja pracy była naturalnym przedłużeniem moich wcześniejszych badań dotyczących twórczości Stanisława Lenartowicza – łódzkiego reżysera filmów animowanych oraz wieloletniego pracownika Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For – którą zacząłem studiować w drugiej połowie 2020 roku. Najpierw dokonując kwerendy w Archiwum Filmoteki Narodowej w Łodzi na ulicy Łąkowej 29, a później kontaktując się z reżyserem, aby przeprowadzić z nim wielogodzinne rozmowy, które pozwoliłyby mi poszerzyć wiedzę zaczerpniętą z teczek produkcyjnych i wycinków prasowych – opowiada laureat.

W czasie przygotowań do obrony Szymon Szul współpracował przy projekcie badawczym NCN CEUS UNISONO (2021-2023) pt. "Studia animacji w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) - porównawcza biografia zbiorowa”, którego kierowniczką po stronie polskiej była dr Ewa Ciszewska (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych). Kontakt z osobami zaproszonymi do zespołu pozwolił laureatowi dopracować przyjętą na potrzeby magisterium metodologię – wykorzystanie archiwaliów oraz skonfrontowanie ich z wywiadami pogłębionymi, opartymi o uniwersalną listę pytań, pozwalająca zachować komparatystyczny charakter badania.