Sukces projektu prof. Karoliny Prykowskiej-Michalak w konkursie „Nauka dla społeczeństwa”

Miło nam poinformować o sukcesie projektu prof. Karoliny Prykowskiej-Michalak pt. Teatralne dziedzictwo polskich migrantów. Interdyscyplinarne badania kultury polskiej za granicą w konkursie „Nauka dla społeczeństwa” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem projektu jest zbadanie i opisanie teatru polskiej migracji w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych.

Zespół badawczy tworzą cztery badaczki z UŁ, jedna z Uniwersytetu we Wrocławiu oraz młody badacz/młoda badaczka, który/a zostanie wyłoniony/a w drodze konkursu. W kręgu badań zespołu znajdują się polskie organizacje kulturalne, ich działalność teatralna i recepcja w kraju przyjmującym. Perspektywa badawcza zakłada podejście interkulturowe, polegające na określeniu wielorakich funkcji danego teatru w przestrzeni teatralnej kraju pobytu, wobec innych teatrów migranckich oraz społeczności lokalnej.

Jako cezurę prowadzonych badań przyjęto upadek żelaznej kurtyny stanowiący punkt odniesienia dla transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce, która wpłynęła na aktywny udział kraju w systemie światowym, a także na procesy migracyjne.

Pytania badawcze projektu to: 1. Jaka była i jaka jest rola praktyk kulturowych/teatralnych w procesach migracji? 2. Jaka była/jest sytuacja/pozycja polskiego teatru w badanych krajach? 4. Jakie mechanizmy wpływają na kondycję/status polskiego teatru migracyjnego w wybranych krajach?

Badania służą wyjaśnieniu, w jaki sposób polscy migranci asymilują się i akulturują z kulturą gospodarza poprzez angażowanie się w działania teatralne. Podczas porównania wyników badań w różnych krajach nacisk będzie położony nie tylko na artystyczne aspekty działalności teatralnej, ale także na to, jak zaangażowanie w teatr wpływa na zachowanie i używanie języka polskiego, sposoby spędzania wolnego czasu itp.

Na realizację zadania przyznano blisko 371 000 zł. Serdecznie gratulujemy!