Zwycięski projekt prof. Anny Cichosz w konkursie OPUS

Projekt pt. „Historia frazeologii angielskiej”, którego kierownikiem jest prof. Anna Cichosz z Zakładu Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego UŁ, uzyskał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS.

portret prof. Anny Cichosz

Celem projektu jest przeanalizowanie zmian w angielskiej frazeologii od najwcześniejszego okresu istnienia tego języka, tzw. staroangielszczyzny (V-XI w.), aż do początków XX wieku. Badania frazeologiczne stają się obecnie coraz popularniejsze dzięki dostępności dużych elektronicznych zbiorów językowych (tzw. korpusów), których analiza pozwala stwierdzić, że rodzimi użytkownicy wszystkich języków regularnie korzystają z różnego rodzaju jednostek frazeologicznych, a skala tego zjawiska jest nadspodziewanie duża.

Projekt zamierza w kompleksowy sposób przeanalizować rozwój angielskiej frazeologii, a punktem startowym dla badania jest okres staroangielski udokumentowany w postaci tekstów powstałych od IX do XI wieku. W ramach projektu zespół badawczy z Zakładu Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego opracuje internetowe słowniki kolokacji dla wszystkich okresów rozwoju angielszczyzny, wraz z funkcją umożliwiającą śledzenie wybranej kolokacji w czasie. Jest to nowatorskie rozwiązanie na skalę światową, a środowisko naukowe językoznawców historycznych z dużym entuzjazmem wyczekuje wyników projektu

– podkreśla dr hab. Anna Cichosz, prof. UŁ.

Okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy, a budżet opiewa na kwotę 1 067 500 zł.

Serdecznie gratulujemy!