Ogłoszenie konkursów NCN

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

15 września ruszyły następujące konkursy.

OPUS 24 to konkurs otwarty dla szerokiego grona badaczy, w którym można zaplanować realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem. Współpraca międzynarodowa może obejmować wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich urządzeń badawczych, może także odbywać się w ramach Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave lub w innej formie.

Program Weave opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Jego celem jest uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wnioski LAP złożone w tej edycji konkursu OPUS będą oceniane przez NCN jako agencję wiodącą.

W konkursie OPUS 24 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 350 mln zł.

W konkursie SONATA 18 o środki na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego mogą ubiegać się początkujący badacze. Warunkiem udziału jest uzyskanie stopnia doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od 1, 2 lub 3 lata.

PRELUDIUM BIS 4 to konkurs, w którym wnioski mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie projektów realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej. Budżet może obejmować środki na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 3 lub 4 lata. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu PRELUDIUM BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

POLONEZ BIS to program wspierający mobilność naukowców do Polski, dofinansowany z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Umożliwia on naukowcom przyjeżdżającym z zagranicy realizację ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach.

Adresatami konkursu są naukowcy, którzy mają stopień doktora lub przynajmniej cztery lata pełnoetatowego doświadczenia badawczego, w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu nie przebywali, nie byli zatrudnieni ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (łącznie) i nie kierowali w tym czasie żadnym projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce.

Grant POLONEZ BIS gwarantuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Polsce na okres 24 miesięcy oraz fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi.

Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.