Oferta pracy dla stypendysty/stypendystki w projekcie międzynarodowym

Wydział Filologiczny, Katedra Badań Kulturowych w związku z realizacją projektu pt. „SMARTUP: Inteligentny dom: przeobrażenia relacji społecznych związane z cyfryzacją przestrzeni domowej” poszukuje stypendysty/stypendystki:

Wymagania:

Kandydat/ka powinien/powinna:

– posiadać status studenta/studentki trzeciego stopnia studiów w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;

– biegle władać językiem angielskim (znajomość języka polskiego nie jest wymagana);

– wykazywać się znajomością podstawowego aparatu badawczego kulturoznawstwa; znajomość podstawowych metod badawczych stosowanych w jakościowych badaniach socjologicznych będzie dodatkowym atutem;

– biegle obsługiwać pakiet MS Office i wykazywać chęć nauki obsługi innych programów stosowanych do analizy danych jakościowych (mile widziane doświadczenie w tego rodzaju pracy);

– posiadać umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, być osobą samodzielną i dobrze zorganizowaną (duża część zadań należących do obowiązków kandydata/ki będzie miała charakter zdalny, wykonywany we współpracy z zagranicznymi partnerami projektu);

– posiadać umiejętności komunikacji i pracy w międzynarodowym zespole;

– wykazywać zainteresowanie tematyką projektu, tj. kulturowymi aspektami przemian technologicznych zachodzących w przestrzeni domowej, historią designu, historią wyobraźni społecznej; zainteresowanie współczesnymi teoriami feministycznymi/gender studies, podejściami posthumanistyczymi, studiami nad nauką i technologią (STS) będzie dodatkowym atutem.

 

Opis zadań:

Celem projektu „SMARTUP: Inteligentny dom: przeobrażenia relacji społecznych związane z cyfryzacją przestrzeni domowej” jest zbadanie w jaki sposób cyfryzacja wpływa na przestrzeń domową. Obszarem zainteresowania działań zdefiniowanych w ramach projektu jest to, co dzieje się z domem, kiedy staje się on „inteligentny”/”inteligentniejszy” oraz co w tym kontekście koncepcja „inteligentności” oznacza dla domu i w domu. Badania przewidziane w projekcie koncentrują się także na tym, jakie są społeczne, środowiskowe i kulturowe konsekwencje uczynienia domu „inteligentnym”. Przestrzeń domowa tradycyjnie definiowana jest poprzez odniesienie do takich przykładowych dychotomii, jak zewnętrze/wnętrze, sfera publiczna/sfera prywatna, praca/opieka, męskość/kobiecość, człowiek/technologia. Cyfrowa transformacja domu znacząco wpływa na te podziały, a także na wynikającą z nich dynamikę procesów społeczno-kulturowych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście nasilenia się technologizacji i digitalizacji przestrzeni domowej w warunkach trwającej pandemii COVID-19. Projekt SMARTUP bada, w jaki sposób przestrzeń domu została przekształcona przez rosnącą cyfryzację i jakie konsekwencje ten proces generuje w odniesieniu do: 1) konceptualnego rozumienia („inteligentnego”) domu; 2) sposobów wyobrażania sobie, planowania i projektowania (inteligentnego) domu; 3) codziennych form doświadczania przestrzeni domowej. Te trzy do pewnego stopnia zazębiające się obszary istotne dla rozumienia czym jest „inteligentny” dom i do jakich zjawisk i procesów się przyczynia przestudiowane zostaną w ramach niniejszego transdyscyplinarnego projektu badawczego skupiającego badaczy reprezentujących takie dyscypliny jak socjologia, antropologia, studia nad projektowaniem (design studies), studia kulturowe i studia (post)humanistyczne. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia projekt stworzy unikalne rozumienie przemian spowodowanych rozprzestrzenianiem się technologii cyfrowych we współczesnych domach. To z kolei pomoże w poszerzeniu teoretycznego myślenia dotyczącego naukowego ujęcia koncepcji „domu” czy „przestrzeni domowej”. W oparciu o szeroką współpracę z praktykami zaangażowanymi w procesy projektowania i produkcji inteligentnych domów oraz instytucjami obywatelskimi i kulturalnymi, projekt wytworzy kompleksową wiedzę dotyczącą wpływu transformacji cyfrowej na sferę domową oraz zidentyfikuje i zanalizuje szersze implikacje społeczne i kulturowe tego procesu. Tym samym badania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do wypełnienia istotnych luk w wiedzy dotyczącej funkcjonowania „inteligentnych” domów, sytuując te rozważania w szerszych kontekstach społeczno-kulturowych.

 

Projekt będzie realizowany we współpracy z Czeską Akademią Nauk (Sociologický ústav AV ČR), Aalto University (Department of Future Technologies), Uniwersytetem w Paderborn (Fakultät für Kulturwissenschaften, Fach Soziologie) i Uniwersytetem w Cardiff (Welsh School of Architecture) (https://www.era-learn.eu/network-information/networks/chanse/transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age/smart-ening-up-the-modern-home-redesigning-power-dynamics-through-domestic-space-digitalization).

W Uniwersytecie Łódzkim projektem kierować będzie dr hab. Dorota Golańska, prof. UŁ z Katedry Badań Kulturowych (https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/dorota-golanska).

 

Do zadań kandydata/kandydatki będzie należało wykonywanie badań archiwalnych i analiza treści materiałów/tekstów kulturowych dotyczących kulturowych wizerunków i wyobrażeń tzw. inteligentnego domu i w jaki sposób odnosiły się one do współczesnego im rozwoju technologicznego. Kandydat/ka będzie uczestniczyć w tworzeniu rezultatów projektu (takich jak artykuły naukowe, wystąpienia konferencyjne) we współpracy z zespołem międzynarodowym oraz będzie odpowiedzialny/a za upowszechnianie rezultatów projektu poprzez uczestnictwo w produkcji podcastów i organizację wydarzeń popularno-naukowych (we współpracy z partnerami projektu).

 

Laureat/ka otrzyma stypendium na Uniwersytecie Łódzkim. Kwota stypendium to 36 000 zł rocznie, wypłacana w transzach miesięcznych, po 3 000 zł. Stanowisko przewidziane jest na max. 3 lata – po okresowej ocenie (po pierwszym roku realizacji projektu), umowa o stypendium może zostać przedłużona o kolejne 2 lata (całkowita kwota stypendium przewidziana dla kandydata/kandydatki realizującego/realizującej zadania projektowe przez 3 lata wynosi 108 000 zł, przy czym możliwe są krótsze terminy pracy przy projekcie). Nie ma konieczności stałego przebywania w (okolicy) Łodzi, jakkolwiek kandydat/ka musi brać pod uwagę konieczność sporadycznego uczestniczenia w spotkaniach zespołu projektowego na miejscu. Realizacja projektu rozpocznie się na przełomie października i listopada 2022 r.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

Kandydat/ka powinien/a złożyć następujące dokumenty:

–  list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego;

–  życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia;

–  certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języków obcych, jeżeli kandydat/ka nimi dysponuje;

–  list rekomendacyjny (jeżeli kandydat/ka dysponuje);

–  próbkę tekstu własnego (współ)autorstwa (jeżeli kandydat/ka dysponuje);

–  oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”.

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres dorota.golanska@uni.lodz.pl do dnia 20.09.2022 r. z tytułem wiadomości „STYPENDIUM CHANSE”.

 

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji, wybrani/e kandydaci/ki zostaną zaproszeni/zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku angielskim, za pośrednictwem wybranej platformy internetowej, po czym przewodniczący/a komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający kandydaturę rekomendowanej osoby/osób do prac w projekcie badawczym. W przypadku dodatkowych pytań komisja będzie się kontaktowała z wybranymi osobami. Osoba wybrana na stanowisko zostanie o tym poinformowana drogą mailową.

 

English version

Scholarship holder in an international project (CHANSE – HS)

Requirements:

The candidate should:

 • have the status of a student of the third cycle of studies in the field of humanities or social sciences;
 • be fluent in English (command of the Polish is not required);
 • demonstrate knowledge of the basic research apparatus applied within the field of cultural studies; knowledge of the basic research methods used in qualitative sociological research will be an advantage;
 • possess fluent command of MS office and demonstrate willingness to learn how to work with other software used for qualitative data analysis (experience is welcome);
 • have the ability to think analytically, solve basic research problems, be independent in performing research tasks, demonstrate a good organization of work (a large portion of the candidate’s tasks will be performed remotely, in cooperation with foreign partners of the project);
 • have excellent communication skills and ability to work as a part of an interdisciplinary international team of researchers;
 • demonstrate interest in the main subject of the project, such as the cultural aspects of technological changes affecting the home space, design history, history of social imagination, cultural history; interest in and knowledge of contemporary feminist theories / gender studies, posthumanist approaches, science and technology studies (STS) will be an asset.

 

Tasks:

The project “Smart(ening up the modern) home: Redesigning power dynamics through domestic space digitalization (SMARTUP)” explores how digitalization impacts domestic space. It examines what happens to home when it becomes smart/er, explores what “smartness” of and at home means, and addresses the consequences of home smartening. Home has long been defined by dichotomies such as outside and inside, public and private, work and care, masculine and feminine, human and non-human. The digital transformation of home reworks these dichotomies as well as their corollary power dynamics, especially since smartening up has intensified in the fallout of the COVID-19 pandemic. SMARTUP investigates how home has been transformed by digitalization, and with what consequences in relation to: 1) the understanding of (smart) home; 2) the ways (smart) home as a dwelling has become to be imagined, planned, and designed; and 3) its everyday forms as practiced and experienced. These three foci are to be researched within an interdisciplinary trans-European consortium bringing together insights from across social sciences, design studies and (post)humanities. SMARTUP will produce a unique, interdisciplinary approach to the transformations brought about by the proliferation of digital technologies in contemporary homes, which promises to extensively add to the theory building on, and scholarly reconceptualization of “home.” In collaboration with practitioners (of smart home design and production), and civic and cultural institutions, SMARTUP will identify the multiple impacts of digital transformation on home and its wider societal and cultural implications, thus closing a gap in knowledge about the consequences of the process of smartening-up of home pertaining to different academic disciplines. Overall, the project will identify societal and conceptual challenges posed by intensification of smartening up of home as well as offer practical and theoretical ways to solve them.

 

The project will be implemented in cooperation with the Czech Academy of Sciences (Sociologický ústav AV ČR), Aalto University (Department of Future Technologies), the University of Paderborn (Fakultät für Kulturwissenschaften, Fach Soziologie) and the University of Cardiff (Welsh School of Architecture) (https://www.era-learn.eu/network-information/networks/chanse/transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age/smart-ening-up-the-modern-home -redesigning-power-dynamics-through-domestic-space-digitalization).

 

At the University of Lodz, the project will be led by Dr. Dorota Golańska, Associate Professor at the Department of Cultural Research, Faculty of Philology (https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/dorota-golanska).

 

The tasks of the candidate will include archival research and content analysis of cultural materials/texts concerning cultural representations and perceptions of the so-called “smart home” and how they relate to contemporary technological development. The candidate will participate in the preparation of the project results in cooperation with an international research team (academic articles, conference presentations) and will be locally responsible for disseminating the project results by participating in the production of podcasts and organization of popular events targeting non-specialized audiences (in cooperation with project partners).

 

The successful candidate will receive a scholarship at the University of Lodz. The amount of the scholarship is PLN 36 000 per year, paid in monthly installments of PLN 3 000 each. The position is planned for the maximum period of 3 years – after the periodic evaluation (after the first year of the project implementation), the scholarship agreement may be extended for another 2 years (the total amount of the scholarship provided for the candidate carrying out project tasks for 3 years is PLN 108 000, while shorter periods of performing research work within the project are acceptable).

Residence in Lodz area is not required; however, the successful candidate will be asked to occasionally participate in project meetings held at the University of Lodz.

The project implementation will start at the turn of October and November 2022.

 

Required documents:

The candidate should submit the following documents:

 • cover letter containing a short description of scientific interests and achievements as well as a justification of the intention to undertake work within the research project;
 • curriculum vitae (with current contact details) containing the course of previous education and employment;
 • certificates or other documents proving the level of knowledge of foreign languages (English), if available;
 • recommendation letter (if available);
 • a sample of written text (including in co-authorship; if available);
 • the following statement: “I consent to the processing of my personal data for the purposes of the recruitment process (in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997, Journal of Laws No. 133, item 883).”

 

Please send your application to dorota.golanska@uni.lodz.pl by 20 September 2022 with the message subject “CHANSE SCHOLARSHIP.”

 

Incomplete applications will be rejected. The selection board will evaluate the applications, the selected candidates will be invited to an interview, which will be held in English, via the selected internet platform, after which the chairman of the selection board will prepare a protocol containing the name of the candidate recommended for the work in the research project. In additional questions occur, the commission will contact the selected persons via phone or e-mail. The person selected for the position will be informed by e-mail.