Oferta pracy dla post-doca w międzynarodowym projekcie

Wydział Filologiczny, Katedra Badań Kulturowych w związku z realizowanym projektem pt. „SMARTUP: Inteligentny dom: przeobrażenia relacji społecznych związane z cyfryzacją przestrzeni domowej” poszukuje post-doca:

Wymagania:

Kandydat/ka powinien/powinna:

– posiadać dyplom doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych (np. kulturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, etnologia, socjologia, historia sztuki, gender studies, filozofia) nadany nie wcześniej niż 7 lat temu (do okresu tego dolicza się przerwy związane z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub zdrowotnego); do konkursu nie mogą przystąpić osoby posiadające dyplom doktora nadany przez Uniwersytet Łódzki; wyjątkiem od tej reguły są osoby, które posiadają dyplom doktora nadany przez Uniwersytet Łódzki, ale które – po jego otrzymaniu – odbyły udokumentowany co najmniej dziesięciomiesięczny staż podoktorski w zagranicznej instytucji akademickiej; szczegółowe warunki stawiane kandydatom na stanowisko post-doc w konkursach prowadzonych w ramach projektów finansowanych przez NCN (w tym CHANSE) opisane są w dokumencie dostępnym pod adresem: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala137_2020-zal1.pdf#page=8 (strona 11);

– posiadać udokumentowany dorobek naukowy;

– biegle władać językiem angielskim (znajomość języka polskiego nie jest wymagana);

– wykazywać się dobrą znajomością aparatu badawczego kulturoznawstwa oraz metod badawczych stosowanych w jakościowych badaniach socjologicznych; umiejętność prowadzenia wywiadów indywidualnych i grupowych (grupy fokusowe) oraz pracy z tak zebranymi danym; doświadczenie w stosowaniu podejść teorii ugruntowanej będzie dodatkowym atutem.

– biegle obsługiwać pakiet MS Office i wykazywać chęć nauki obsługi innych programów stosowanych do analizy danych jakościowych (mile widziane doświadczenie w tego rodzaju pracy);

– posiadać umiejętność samodzielnej i odpowiedzialnej pracy badawczej (duża część zadań należących do obowiązków kandydata/ki będzie miała charakter zdalny, wykonywany we współpracy z zagranicznymi partnerami projektu);

– posiadać umiejętności komunikacji i pracy w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole;

– wykazywać zainteresowanie tematyką projektu, tj. kulturowymi aspektami przemian technologicznych zachodzących w przestrzeni domowej, historią designu, historią wyobraźni społecznej; zainteresowanie współczesnymi teoriami feministycznymi/gender studies, współczesną socjologią, znajomość teorii z obszaru studiów posthumanistycznych, studiów nad nauką i technologią (STS) będzie dodatkowym atutem.

 

Opis zadań:

Celem projektu „SMARTUP: Inteligentny dom: przeobrażenia relacji społecznych związane z cyfryzacją przestrzeni domowej” jest zbadanie w jaki sposób cyfryzacja wpływa na przestrzeń domową. Obszarem zainteresowania działań zdefiniowanych w ramach projektu jest to, co dzieje się z domem, kiedy staje się on „inteligentny”/”inteligentniejszy” oraz co w tym kontekście koncepcja „inteligentności” oznacza dla domu i w domu. Badania przewidziane w projekcie koncentrują się także na tym, jakie są społeczne, środowiskowe i kulturowe konsekwencje uczynienia domu „inteligentnym”. Przestrzeń domowa tradycyjnie definiowana jest poprzez odniesienie do takich przykładowych dychotomii, jak zewnętrze/wnętrze, sfera publiczna/sfera prywatna, praca/opieka, męskość/kobiecość, człowiek/technologia. Cyfrowa transformacja domu znacząco wpływa na te podziały, a także na wynikającą z nich dynamikę procesów społeczno-kulturowych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście nasilenia się technologizacji i digitalizacji przestrzeni domowej w warunkach trwającej pandemii COVID-19. Projekt SMARTUP bada, w jaki sposób przestrzeń domu została przekształcona przez rosnącą cyfryzację i jakie konsekwencje ten proces generuje w odniesieniu do: 1) konceptualnego rozumienia („inteligentnego”) domu; 2) sposobów wyobrażania sobie, planowania i projektowania (inteligentnego) domu; 3) codziennych form doświadczania przestrzeni domowej. Te trzy do pewnego stopnia zazębiające się obszary istotne dla rozumienia czym jest „inteligentny” dom i do jakich zjawisk i procesów się przyczynia przestudiowane zostaną w ramach niniejszego transdyscyplinarnego projektu badawczego skupiającego badaczy reprezentujących takie dyscypliny jak socjologia, antropologia, studia nad projektowaniem (design studies), studia kulturowe i studia (post)humanistyczne. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia projekt stworzy unikalne rozumienie przemian spowodowanych rozprzestrzenianiem się technologii cyfrowych we współczesnych domach. To z kolei pomoże w poszerzeniu teoretycznego myślenia dotyczącego naukowego ujęcia koncepcji „domu” czy „przestrzeni domowej”. W oparciu o szeroką współpracę z praktykami zaangażowanymi w procesy projektowania i produkcji inteligentnych domów oraz instytucjami obywatelskimi i kulturalnymi, projekt wytworzy kompleksową wiedzę dotyczącą wpływu transformacji cyfrowej na sferę domową oraz zidentyfikuje i zanalizuje szersze implikacje społeczne i kulturowe tego procesu. Tym samym badania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do wypełnienia istotnych luk w wiedzy dotyczącej funkcjonowania „inteligentnych” domów, sytuując te rozważania w szerszych kontekstach społeczno-kulturowych.

 

Projekt będzie realizowany we współpracy z Czeską Akademią Nauk (Sociologický ústav AV ČR), Aalto University (Department of Future Technologies), Uniwersytetem w Paderborn (Fakultät für Kulturwissenschaften, Fach Soziologie) i Uniwersytetem w Cardiff (Welsh School of Architecture) (https://www.era-learn.eu/network-information/networks/chanse/transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age/smart-ening-up-the-modern-home-redesigning-power-dynamics-through-domestic-space-digitalization).

W Uniwersytecie Łódzkim projektem kierować będzie dr hab. Dorota Golańska, prof. UŁ z Katedry Badań Kulturowych (https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/dorota-golanska).

 

Do zadań kandydata/kandydatki będzie należało przeprowadzenie badań jakościowych bazujących na wywiadach indywidualnych i grupowych (w tym rekrutacja uczestników) oraz opracowanie ich wyników w oparciu o zastosowanie teorii ugruntowanej, także we współpracy z zespołem międzynarodowym. Kandydat/ka będzie uczestniczyć w tworzeniu rezultatów projektu (takich jak artykuły naukowe, wystąpienia konferencyjne) indywidualnie oraz we współpracy z członkami zespołu międzynarodowego oraz będzie współodpowiedzialny/a za upowszechnianie rezultatów projektu poprzez uczestnictwo w wydarzeniach popularno-naukowych organizowanych w ramach projektu (we współpracy ze stowarzyszonymi partnerami projektu, takimi jak muzea, sieci badawcze, organizacje non-profit).

 

Oferujemy umowę o pracę na stanowisku badawczym, początkowo na okres 1 roku, która – po dokonaniu okresowej ewaluacji – może zostać przedłużona o kolejne 2 lata.

Roczny budżet przeznaczony na wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku post-doc w ramach niniejszego projektu wynosi 120 000 zł (w tym koszty pracodawcy); budżet całkowity (na 3 lata) wynosi 360 000 zł. Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na etacie adiunkta w grupie pracowników badawczych i będzie mogła korzystać ze wszystkich przywilejów należnych pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego. Zwycięski kandydat/zwycięska kandydatka zostanie poproszony/a o złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (lub pokrewnej).

Nie ma konieczności stałego przebywania w (okolicy) Łodzi, jakkolwiek kandydat/ka musi brać pod uwagę konieczność regularnego uczestniczenia w spotkaniach zespołu projektowego na miejscu. Realizacja projektu rozpocznie się na przełomie października i listopada 2022 r.

 

Dodatkowe informacje:

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat/ka powinien/a złożyć następujące dokumenty:

– kopię dyplomu doktora;

– list motywacyjny zawierający opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego;

– życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia oraz listę publikacji i innych osiągnięć naukowych;

– kopię 3 publikacji własnego autorstwa/współautorstwa;

– przynajmniej jeden list rekomendacyjny (jeśli kandydat/ka posiada) i/lub kontakt do 2 osób, które mogłyby udzielić referencji;

– oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”.

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy dorota.golanska@uni.lodz.pl do dnia 20.09.2022 r. z tytułem wiadomości „POST-DOC CHANSE”.

 

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Komisja konkursowa dokona oceny aplikacji, wybrani/e kandydaci/ki zostaną zaproszeni/zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w języku angielskim, za pośrednictwem wybranej platformy internetowej, po czym przewodniczący/a komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający kandydaturę rekomendowanej osoby do pracy w projekcie badawczym. W przypadku dodatkowych pytań komisja będzie się kontaktowała z wybranymi osobami. Osoba wybrana na stanowisko zostanie o tym poinformowana drogą mailową.

 

English version:

Post-doc in an international project (CHANSE)

 

Requirements:

The candidate should:

– have a doctoral degree in the field of humanities or social sciences (cultural studies, ethnology, sociology, art history, design history, gender studies, philosophy, etc.) awarded not earlier than 7 years ago (breaks related to the maternity and/or health leave should be added to this period); persons whose doctoral diploma was awarded by the University of Lodz are not eligible, however, people who were awarded a doctoral diploma by the University of Lodz and who have later completed a postdoctoral fellowship (min. 10 months) at an academic institution abroad remain eligible; detailed information on the eligibility criteria for candidates for post-doc positions employed under projects funded by the National Science Center (including CHANSE) are described in the document available at: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala137_2020-zal1.pdf#page=8 (page 11);

– have a documented scientific track record (including publications in English);

– be fluent in English (knowledge of the Polish language is not required);

– demonstrate a good knowledge of the research apparatus applied in the field of cultural studies as well as be knowledgeable about research methods used in qualitative sociological research; be able to conduct individual and group interviews (focus groups) and to work with so-collected data; experience in applying grounded theory approaches will be an asset.

– be fluent in MS Office and show willingness to learn how to use other software for processing qualitative data (experience in this area is welcome);

– have the ability to carry out independent and responsible research work (a large part of the project tasks will be performed remotely, in collaboration with foreign partners of the project);

– have communication skills and ability to work in an international interdisciplinary team of researchers;

– show interest in the subject of the project, i.e. the cultural aspects of technological changes taking place in the home space, the history of design, the history of social imagination; knowledge of contemporary feminist theories / gender studies, contemporary sociology, posthuman studies, or science and technology studies (STS) will be an additional advantage.

 

Tasks:

The project “Smart(ening up the modern) home: Redesigning power dynamics through domestic space digitalization (SMARTUP)” explores how digitalization impacts domestic space. It examines what happens to home when it becomes smart/er, explores what “smartness” of and at home means, and addresses the consequences of home smartening. Home has long been defined by dichotomies such as outside and inside, public and private, work and care, masculine and feminine, human and non-human. The digital transformation of home reworks these dichotomies as well as their corollary power dynamics, especially since smartening up has intensified in the fallout of the COVID-19 pandemic. SMARTUP investigates how home has been transformed by digitalization, and with what consequences in relation to: 1) the understanding of (smart) home; 2) the ways (smart) home as a dwelling has become to be imagined, planned, and designed; and 3) its everyday forms as practiced and experienced. These three foci are to be researched within an interdisciplinary trans-European consortium bringing together insights from across social sciences, design studies and (post)humanities. SMARTUP will produce a unique, interdisciplinary approach to the transformations brought about by the proliferation of digital technologies in contemporary homes, which promises to extensively add to the theory building on, and scholarly reconceptualization of “home.” In collaboration with practitioners (of smart home design and production), and civic and cultural institutions, SMARTUP will identify the multiple impacts of digital transformation on home and its wider societal and cultural implications, thus closing a gap in knowledge about the consequences of the process of smartening-up of home pertaining to different academic disciplines. Overall, the project will identify societal and conceptual challenges posed by intensification of smartening up of home as well as offer practical and theoretical ways to solve them.

 

The project will be implemented in cooperation with the Czech Academy of Sciences (Sociologický ústav AV ČR), Aalto University (Department of Future Technologies), the University of Paderborn (Fakultät für Kulturwissenschaften, Fach Soziologie) and the University of Cardiff (Welsh School of Architecture) (https://www.era-learn.eu/network-information/networks/chanse/transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age/smart-ening-up-the-modern-home -redesigning-power-dynamics-through-domestic-space-digitalization).

 

At the University of Lodz, the project will be led by Dr. Dorota Golańska, Associate Professor at the Department of Cultural Research, Faculty of Philology (https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/dorota-golanska).

 

The winning candidate will be responsible for undertaking ethnographic research (including coordination of individual interviews and focus groups) and will lead the task of conducting the analysis of data gathered through it. S/he will extensively contribute to the production of academic outcomes of the project (scientific publications, conference presentations, factsheets) and actively participate in dissemination activities targeted at different groups of stakeholders. The post-doc will collaborate with both the PI and other members of the international research group involved in the realization of the project, including producing joint research results and joint dissemination events.

 

The successful candidate will be offered a full-time research position, initially for a period of 1 year, which – after periodic evaluation – may be extended for another 2 years (i.e., 3 years in total).

The annual budget allocated to the remuneration of a person employed as a post-doc under this project is PLN 120 000 (including the employer’s costs); the total budget (for 3 years) is PLN 360 000. The successful candidate will be employed as an Assistant Professor (full-time research) and will be eligible for employee benefits available at the University of Lodz.

Residence in Lodz area is not required; however, the successful candidate will be asked to regularily participate in project meetings held at the University of Lodz.

 

Required documents:

The candidate should submit the following documents:

  • a copy of the PhD diploma;
  • cover letter containing a description of scientific interests and achievements, as well as justification of the intention to undertake scientific work under the research project;
  • curriculum vitae containing the history of previous education and employment as well as a list of publications and other scientific achievements;
  • copies of up to three relevant academic papers;
  • at least one recommendation letter (if available) and/or names and contact information of three references;
  • the following statement: “I consent to the processing of my personal data for the purposes of the recruitment process (in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997, Journal of Laws No. 133, item 883).”

 

Please send your application to dorota.golanska@uni.lodz.pl by 20 September 2022 with the message subject “POST-DOC CHANSE.”

 

Incomplete applications will be rejected. The selection board will evaluate the applications, the selected candidates will be invited to an interview, which will be held in English, via the selected internet platform, after which the chairman of the selection board will prepare a protocol containing the name of the candidate recommended for the work in the research project. In additional questions occur, the commission will contact the selected persons via phone or e-mail. The person selected for the position will be informed by e-mail.