Nowy grant z udziałem pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie dr hab. Zofii A. Brzozowskiej, prof. UŁ z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ (we współpracy z prof. dr hab. Mirosławem J. Leszką z Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ) w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe.

Zofia Brzozowska
prof. Zofia Brzozowska (fot. Maciej Andrzejewski - CKiPR UŁ)

W gronie laureatów konkursu OPUS 24, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, znalazł się projekt pt. Hamartolos odnaleziony. Bizantyńska kronika Jerzego Mnicha z IX w. w świetle niepublikowanych dotąd rękopisów greckich i cerkiewnosłowiańskich. Będzie on realizowany w Centrum Ceraneum UŁ przez duży, historyczno-filologiczny zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Mirosława J. Leszki. Warto podkreślić konsorcyjny charakter projektu: został on przygotowany i będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, na podstawie podpisanego porozumienia na rzecz realizacji projektu badawczego, w którym Uniwersytet Łódzki występuje jako lider.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny: prof. M. J. Leszka odpowiadać będzie za kwestie historyczno-bizantynistyczne. Dwoma głównymi wykonawcami merytorycznymi, czuwającymi nad filologicznymi badaniami nad materiałem rękopiśmiennym, są: dr hab. Rafał Kosiński, profesor Uniwersytetu w Białymstoku (kodeks grecki) oraz dr hab. Zofia Brzozowska, prof. UŁ z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ (manuskrypty cerkiewnosłowiańskie).  

Manuskrypty
Celem naukowym projektu jest przeprowadzenie wieloaspektowych (paleograficznych, kodykologicznych, tekstologicznych, historycznych i historycznoliterackich) badań nad tekstem kroniki bizantyńskiej z IX w. autorstwa Jerzego Mnicha zw. Hamartolosem, z uwzględnieniem czterech podstawowych jej wariantów zachowanych do naszych dni (dwóch redakcji greckich i dwóch przekładów cerkiewnosłowiańskich). Najważniejszym rezultatem naukowym projektu będzie przygotowanie nowej edycji kroniki z uwzględnieniem niewydanego dotąd manuskryptu greckiego oraz niepublikowanych rękopisów cerkiewnosłowiańskich.


Tekst: prof. Zofia Brzozowska