Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze za rok 2020

ALT

 

Przedstawiamy listę nagrodzonych przez Rektora UŁ pracowników naukowych Wydziału Filologicznego za osiągnięcia naukowo-badawcze za rok 2020.

 


 

Nagrody indywidualne I stopnia:

 • prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska – za cykl 15 publikacji pt. „Dramaturgiczne i mitologiczne aspekty tragedii antycznej”,
 • dr hab. Stanisław Goźdź Roszkowski, prof. UŁ – za cykl 9 publikacji pt. „Cechy językowe uzasadnień wyroków sądowych w orzecznictwie polskich i amerykańskich sadów (Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego)”,
 • dr Marek Majer – za cykl 14 publikacji pt. „System języka prasłowiańskiego w kontekście indoeuropejskim”,
 • dr Katarzyna Ojrzyńska – za cykl 21 publikacji pt. „Niepełnosprawność w literaturze i kulturze współczesnej (w kontekście kulturowych studiów o niepełnosprawności)”,
 • dr hab. Piotr Spyra – za książkę pt. „The Liminality of Fairies: Readings in Late Medieval English and Scottish Romance”,
 • dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ – za cykl 11 publikacji pt. „Dwudziestolecie miedzywojenne w dziejach języka polskiego”,
 • prof. dr hab. Rafał Zarębski za książkę „Nazwy geograficzne w polskich przekładach Nowego Testamentu z XVI i XVII w. Analiza i słownik”.

 


 

Nagrody indywidualne II stopnia:

 • dr hab. Małgorzata Budzowska, prof. UŁ – za książkę „Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr Polski XXI wieku w perspektywie kulturowej”,
 • dr hab. Zbigniew Danek, prof. UŁ – „Prawdziwe początki filozofii”,
 • dr Martin Hinton – za cykl 5 publikacji pt. „Przeanalizowanie schematów argumentacji i ich związku z teorią błędów w argumentacji”,
 • dr hab. Anita Jarzyna, prof. UŁ – „Post-koiné. Studia o nieatropocentrycznych językach (poetyckich)”,
 • dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ – za książkę „Historię alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne”,
 • dr hab. Adam Mazurkiewicz, prof. UŁ – za książkę „Polska literatura postrealistyczna”,
 • dr Małgorzata Mieszek – za cykl 8 publikacji pt. „Wybrane aspekty twórczości jezuitów polskich w XVIII w. (twórczość dramatopisarska, religijna, okolicznościowa)”,
 • dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ – za cykl 9 publikacji pt. „Fotokonstelacje – między perswazją a przestrzenią namysłu”,
 • prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć  – „Dziewiętnastowieczne pryncypia i marginalia literackie. Studia”,
 • dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska – za cykl 5 publikacji w tym 2 monografie pt. „Metodologiczne problemy historii wizualnej”,
 • prof. dr hab. Maciej Szargot – w postaci dwóch książek pt. „W stronę interpretacji. Dwie odmienne propozycje dydaktyczne dla nauczycieli młodzieży szkolnej i akademickiej” oraz „Kochany Poeto Ruin… Studia o Krasińskim”,
 • prof. dr hab. Anna Warda – za cykl 12 publikacji pt. „Z badań nad literaturą rosyjską XVIII wieku”, w tym za 1 monografię „Z teorii i praktyki zapożyczeń literackich w Rosji w XVIII wieku”,
 • prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński – za cykl 8 publikacji pt. „Lingwistyka kulturowa: semantyka i stylistyka konceptów, słowo w komunikacji tekstowej”, w tym za 1 monografię: „Językowy obraz świata. Aksjologiczny potencjał konceptów w rosyjsko-polskiej konfrontacji”.

 


 

Nagrody indywidualne III stopnia:

 • prof. dr hab. Łukasz Bogucki – za książkę pt. „A Relevance-Theoretic Approach to Decision-Making in Subtitling”,
 • dr Katarzyna Burska – za cykl 20 publikacji pt. „Wartościowanie we współczesnych dyskursach”,
 • dr hab. Przemysław Dakowicz – za książkę „Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne”,
 • dr hab. Małgorzata Domagalska, prof. UŁ – za cykl 6 publikacji pt. „Fantazmat żydowski w publicystyce i prozie XIX wieku”,
 • prof. dr hab. Mieczysław Gajos – za książkę „Fonetyka i ortografia dźwięku języka francuskiego. Od teorii językoznawczych do praktyki glottodydaktycznej”,
 • dr Katarzyna Kaczor-Scheitler – za cykl 13 publikacji pt. „Barokowa literatura medytacyjno-modlitewna”,
 • dr hab. Elwira Kaczyńska, prof. UŁ – za cykl 20 publikacji pt. „Leksyka grecka na przestrzeni wieków”,
 • dr Michał Pabiś-Orzeszyna za książkę „Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”,
 • dr hab. Alicja Piechucka, prof. UŁ – za cykl 20 publikacji pt. „Twórczość poetycka Harta Crane’a w symbolistyczno-modernistycznym continuum. Podejście komparatystyczne i interdyscyplinarne” oraz „Kobiecy głos i kobiecość w relacji do i w interakcji z męskością w twórczości wybranych autorek i autorów północnoamerykańskich”,
 • dr Łukasz M. Plęs – za książkę „Der Wille zum Still. Die bibelgemäße Sprache in Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra” und dessen Übersetzungen ins Polnische und Englische”,
 • dr hab. Witold Sadziński – za cykl 11 publikacji pt. „Masa krytyczna i punkt zwrotny w procesie zapożyczania się języka niemieckiego. Język francuski jako główne źródło zapożyczeń wyparty przez język angielski”,
 • dr Witold Sobczak – za książkę „Las formas verbales con vector de posterioridad en el español peninsular y en su variedad mexicana,
 • dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska – za książkę „Fach- und Gemeinsprache in deren Wechselbeziehungen und diffusem Spannungsfeld. Eine lexikonbasierte Analyse rechtsprachlicher Lesarten”,
 • dr Anna Stępniak – za książkę „Gatunkowe i stylistyczne wyznaczniki listów miłosnych Borysa Pasternaka”,
 • dr Ewa Urbaniak – za cykl 4 publikacji pt. „Badania nad reduplikacją leksykalną w językach hiszpańskim i włoskim”,
 • dr Anna Wendorff – za cykl 8 publikacji pt. „Audiodeskrypcja”,
 • dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. UŁ – za książkę „Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej”,
 • prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak – za cykl 5 publiakcji pt. „Studia nad językiem prasłowiańskim”.

 


 

Nagrody zespołowe I stopnia:

 

Nagrody zespołowe II stopnia:

 • dr hab. Piotr Sitarski, prof. UŁ, dr Krzysztof Jajko, dr Maria B. Garda (spoza UŁ) – za książkę „Nowe media w PRL”

 


 

Nagrody zespołowe III stopnia: