Nabór tekstów do czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii”

„Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii” ogłaszają nabór tekstów na rok 2024. Czasopismo ukazuje się jako półrocznik, od 2023 roku w odświeżonej formule.

W związku z dużym zainteresowaniem numerami „wolnymi”, bez tematu głównego, Redakcja otworzyła Dział Stały, co oznacza, że w obu numerach w roku będą publikowane teksty niezwiązane z tematami tomów, prezentujące aktualne wyniki badań z interesujących nas dyscyplin. Do Działu Stałego zgłoszenia procedujemy w trybie ciągłym.

Dział Stały i Tematy numerów obejmują następujące sekcje:

 • Rozprawy
 • Eseje
 • Recenzje naukowe
 • Materiały do Słownika rodzajów literackich (hasła)
 • Miscellanea (np. sprawozdania konferencyjne, wywiady, panele dyskusyjne, nekrologi) 

Szczegółowe informacje dot. typów tekstów znajdują się na stronie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na adres Redakcji: zrl@uni.lodz.pl

TEMAT NUMERU 1/2024:
Kultura gender i queer w literaturze polskiej i na jej obrzeżach

Zapraszamy do zgłaszania tekstów do kolejnego numeru „ZRL” poświęconego wszelkim polskim kontekstom takich kategorii, jak gender i queer. Co oznacza, że interesują nas zarówno ujęcia metodologiczne: namysł nad tymi pojęciami jako narzędziami analityczno-metodologicznymi, jak i teksty poświęcone konkretnym polskim dziełom literackim dającym się wpisać w ramy szeroko pojętej nieheteronormatywność i operujące rozmaitymi strategiami reprezentacji płci kulturowej.

 • Spodziewamy się również artykułów analitycznych „queerujących” różne dzieła w polskiej literaturze, poddających je reinterpretacji pod tym właśnie, genderowo-queerowym kątem. 
 • Oczekujemy też na teksty poświęcone biografiom polskich twórców tematyzujących (lub nie) ten aspekt rzeczywistości kulturowej, a których drogi życiowe determinowane były (lub są) wykraczaniem poza normy wyznaczane przez porządek genderowy. 
 • Ponadto spodziewamy się tekstów eksplorujących kwestie związane z konwencjonalnymi uwarunkowaniami kategorii genderowych: na przykład estetykę kampu. 
 • Wreszcie, interesują nas też rozprawy poświęcone kontekstom gatunkowym polskich opowieści o przekraczaniu, dostrzeganiu płynności lub przeciwnie, opresyjności granic porządku wyznaczanego przez płeć kulturową.

Redaktorka numeru: dr hab. Agnieszka Izdebska
Termin nadsyłania tekstów: 29 lutego 2024 r.

TEMAT NUMERU 2/2024
Gender non-fiction

„Więc nie ważcie się redukować mojej płci do konstruktu, dragu lub performansu, ponieważ moja płeć jest dziełem non-fiction” („So don’t dare dismiss my gender as a construct, drag or a performance, because my gender is a work of non-fiction”) — brzmi najbardziej prowokacyjne zdanie z opublikowanego dekadę temu eseju transpłciowej aktywistki, pisarki, biolożki i muzyczki Julii Serano (2013). Serano jako osoba transpłciowa i czynna w polu literatury faktu miała, jak nikt inny, prawo do tak mocnej asercji. Metafora, bo z nią w istocie mamy tu do czynienia, według klasycznej definicji Arystotelesa, to „przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na zasadzie analogii”. Serano zbudowała analogię gender–non-fiction, płeć–literatura faktu. I tak jak „non-fiction” jest zaprzeczeniem „fiction”, tak doświadczenie płci Serano zaprzecza koncepcji performatywności płci takiej, jaką przedstawiła Judith Butler w Uwikłanych w płeć (Gender Trouble).

Propozycja numeru tematycznego „Zagadnień Rodzajów Literackich” bierze się z naszego przekonania, że „gender” i „non-fiction” nieczęsto spotykają się w polskich badaniach literaturoznawczych, które, być może trochę zanadto uwiedzione konceptem „performatywności”, koncentrują się na genderowych interpretacjach literatury fikcjonalnej lub intymistyki, natomiast obszar literatury faktu traktują nieco po macoszemu, ignorując chociażby jego czytelniczą popularność.

Poniżej wskazujemy kilka możliwych i z naszego punktu widzenia interesujących zagadnień:

 • męskie vs. kobiece strategie pisarskie w literaturze faktu;
 • male/female gaze w literaturze niefikcjonalnej;
 • konstrukcje płci podmiotu/bohaterów/bohaterek/czytelnika/czytelniczki w literaturze faktu i ich tekstowe konsekwencje;
 • płciowa asymetria prestiżu w polu literackim (nagrody, wyróżnienia, nakłady, etc.);
 • płciowa asymetria dostępu do faktów, informacji, technologii, osób, źródeł w pracy pisarskiej/reporterskiej;
 • płeć odbiorcy/odbiorczyni literatury faktu;
 • płeć „polskiej szkoły reportażu”;
 • przemiany pola wiedzy o płci i seksualności a ich popularno-naukowe reprezentacje;
 • nieustraszeni reporterzy vs. czułe reportażystki – konstruowanie wizerunków;
 • non-fiction a wychodzenie poza binarność płci i heteronormatywność;
 • ciało, płeć i seksualność a cenzura w literaturze niefikcjonalnej;
 • przemiany intymności w literaturze niefikcjonalnej;
 • wpływ nowych mediów i transmedialności na konceptualizację gender w literaturze niefikcjonalnej;
 • performowanie literatury a jej niefikcjonalny potencjał.

Redaktorzy numeru: dr Katarzyna Lisowska (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Wojciech Śmieja (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Termin nadsyłania tekstów: 31 maja 2024 r.