Nabór tekstów do czasopisma Wydziału Filologicznego UŁ „KAPITOL”

Koło Młodych Klasyków (Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego) zaprasza studentki i studentów naszego Uniwersytetu, zwłaszcza Wydziału Filologicznego, do współtworzenia czasopisma studenckiego „KAPITOL”. Temat numeru: studia nad piosenką.

W nadchodzącym numerze chcielibyśmy pokazać bogactwo kierunków i wrażliwości na naszym Wydziale. Przedmiotem badawczym, który to umożliwi, czynimy „piosenkę”: kategorię, zarazem obszar badawczy, który łączy najróżniejsze perspektywy, zainteresowania, a także modele, jakie towarzyszą naszym własnym lekturom i interpretacjom. 

Warto przy tym podkreślić, że dla nas samych jako filolożek i filologów klasycznych song studies są szczególnie bliskie. Duża część spuścizny antycznej, zwłaszcza greckiej tradycji poetyckiej, to właśnie „piosenki”: utwory muzyczne tworzone w ścisłej zależności od muzyki i okoliczności wykonawczych, w dużej mierze transmitowane ustnie. Zarazem to, jak rozumiemy dawną twórczość poetycką, ściśle zależy od obserwacji z zakresu współczesnej kultury piosenki.

Pokazują to studia Milmana Parry’ego, filologa klasycznego, który w latach 30-tych XX. wieku dotarł na Bałkany. Tam miał okazję wysłuchać tradycyjnych pieśni epickich, melorecytowanych i częściowo improwizowanych przez tzw. guslarów, znajdując w nich potwierdzenie dla własnych tez dotyczących eposu Homera – dowód na to, że tak długie i złożone narracyjnie utwory jak Iliada czy Odyseja mogły powstać w kulturze nie znającej pisma.

Skoro porównanie Homera i pieśni współczesnej Bośni zainicjowało nową dziedzinę studiów literackich, tj. badania nad oralnością, wierzymy, że także odwrócenie tego porządku – umieszczenie dzisiejszych fenomenów muzycznych w modelach interpretacyjnych właściwych dla badań nad poezją Grecji archaicznej czy szerzej, twórczością oralną – może okazać się inspirujące i wiedzotwórcze

Zachęcamy do podjęcia własnych prób zbliżenia przeszłości ze współczesnością; zestawienia tego, co wysokie (literackie) z tym, co wymyka się kanonom kultury bądź tradycyjnie rozumianej tekstualności.  Zachęcamy do przesyłania esejów naukowych inspirowanych hasłem numeru. Co ta kategoria dla nas oznacza? Chcemy, aby prezentowane w „KAPITOLU” teksty skierowane były do odbiorców akademickich i opatrzone aparatem krytycznym, dalekie jednak od hermetyzmu czy żargonu technicznego danej dyscypliny: zrozumiałe także dla tych, którzy nie mają doświadczenia w czytaniu prac naukowych z obszaru nauk, które reprezentujecie.

INFORMACJE DLA AUTOREK I AUTORÓW:

Teksty przekazane redakcji nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, jak również nie mogą być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

Wszystkie artykuły są udostępniane bezpłatnie: publikacja tekstów dla żadnej ze stron (ani redakcji „KaPITOLu”, ani autorów) nie przekłada się na korzyści finansowe. Z tego samego względu szanujmy wzajem swój czas i zaangażowanie!

Termin nadsyłania tekstów: 27.02.2023 r.

Teksty prosimy przesyłać na adres: kapitol.filologia.ul@gmail.com.

Wskazówki dotyczące redakcji tekstu:
– sugerowany język tekstów to polski, choć możliwa jest także publikacja krótszych tekstów w innych językach nauczanych na naszym Wydziale;
– tytuł artykułu (wyśrodkowany): Times New Roman, 14 pkt, pogrubiony;
– objętość: do 6 stron maszynopisu znormalizowanego;
– tekst główny: czcionka: Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy: 2,5 cm., bez dodatkowych wcięć i odstępów;
– przypisy bibliograficzne w stylu HARVARD w tekście głównym (nazwisko-autora; data; poprzedzony dwukropkiem numer strony/stron), np. (Parry 1971: 403), lub Parry (1971: 404–8), gdy nazwisko autorki/a występuje w tekście. 

Przykłady zapisów bibliograficznych: 
   Parry, M. (1971). The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry. Oxford: Oxford University Press.
   Sowa, J. (2009). Między erosem i arete. Przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
   Stamatopoulou, Z. (2016). “The Quarrel with Perses and Hesiod’s Biographical Tradition”. Greek, Roman, and Byzantine Studies 56. 1–17.
   Vernant, J. P. (2011). Religia grecka, religie starożytne, przeł. U. Kropiwiec. W: W. Lengauer, L. Trzcionkowski (red.). Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 176–193.

Więcej przykładów na stronie internetowej czasopisma „Collectanea Philologica”: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/collectanea/_biblio_.