Laureaci Studenckich Grantów Badawczych UŁ 2022 z Wydziału Filologicznego

Studenckie Granty Badawcze są jedną ze sztandarowych inicjatyw Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym celem projektu jest umożliwienie studentom I i II stopnia uzyskanie środków finansowych na prowadzenie lub prezentację swoich badań naukowych.

W tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie otrzymało pięć wniosków z naszego Wydziału.


Patryk Drzewiecki, media audiowizualne i kultura cyfrowa
Polskie festiwale filmowe jako platforma rozwoju kompetencji twórczych w zakresie filmu animowanego
Opiekun:  dr Michał Pabiś-Orzeszyna

Zadaniem projektu jest zapełnienie powstałej luki poprzez pogłębienie dyskursu o aspekty związane z teoriami uczenia się̨. Celem niniejszego przedsięwzięcia jest zbadanie polskich festiwali filmu animowanego jako platform komunikacji i transferu umiejętności pomiędzy członkami społeczności twórców: pracownikami profesjonalnej części pola animacji filmowej i ich potencjalnymi przyszłymi współpracownikami. Projekt poszerzy spojrzenie na festiwale o perspektywę̨ teorii uczenia się, a także rozbuduje historyczną i współczesną mapę polskiej animacji.


Klaudia Kościan, filologia romańska
Ikonograficzne metamorfozy „złotych” mitów w malarstwie europejskim od piętnastego do siedemnastego wieku
Opiekun: dr hab. Magdalena Koźluk

Projekt ma na celu analizę wybranych dzieł malarstwa europejskiego pod kątem recepcji mitów greckich, w których złoto w sposób integralny bądź detaliczny ukazane zostało w tekście, kreując tym samym różne konteksty jego wykorzystania. Mitologiczne historie przedstawiające postaci takie jak Faeton, Danae czy też Król Midas będą stanowić bazę tekstów kultury, które uporządkowane wyłonią główne konteksty występowania owego koloru w sztukach. Analiza nie będzie opierała się jednak tylko na kunszcie artystycznym malarzy epok dawnych w przedstawianiu złota, ale także pozwoli wyłonić jego znaczenie dla całej narracji.


Paulina Materka, filologia romańska
Èthos w Teatrze różnorodnych umysłów świata Tommasa Garzoniego na podstawie francuskiego przekładu Gabriela Chappuys
Opiekun: prof. Witold Pietrzak

 Głównym założeniem projektu jest zbadanie zagadnienia retorycznego, jakim jest èthos, czyli autokreacja autora, w zbiorze mów pod tytułem „Teatr różnorodnych umysłów świata”. Publikacja jest dziełem prawie nieznanym w środowisku naukowym, co czyni z niej niezwykle interesujący obiekt badania, a potencjalne wyniki jej analizy mogą okazać się cenne naukowo. Tekst zostanie zbadany w sposób filologiczny i umieszczony w kontekście historyczno-literackim.


Weronika Tomiak, lingwistyka dla biznesu
Dostępność edukacji akademickiej dla osób neuratypowych w Polsce – diagnoza i rekomendacje
Opiekun: dr Anna Gutowska-Ciołek

Praca ma na celu zidentyfikowanie zarówno ogólnych wyzwań związanych z funkcjonowaniem osób neuratypowych, jak i szczegółowych problemów studentów o poszczególnych neurotypach na uczelniach wyższych w Polsce. Badanie uwzględnia doświadczenia czterech grup studentów: osób z ADD/ADHD, osób w spektrum autyzmu, osób o specyficznych trudnościach w procesie uczenia się̨, o tzw. szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz osób w kryzysie zdrowia psychicznego, a także pracowników struktur akademickich, z którymi grupy te współpracują̨.


Szymon Szul, kulturoznawstwo
Między Bednarską a Sezamkową. Koprodukcje Studia Filmowego Semafor w latach 90.
Opiekun: dr Ewa Ciszewska

Do tej pory w i tak już skromnej literaturze przedmiotu dokonywano retrospektywnej rekapitulacji dorobku Semafora, przyglądano się uznanym reżyserom i analizowano ich dzieła. Aspekt produkcyjny, nawet jeśli uwzględniany, stanowił raczej margines zainteresowań rodzimych filmoznawców. Celem projektu jest nie tylko próbą odtworzenia systemu produkcji czy zrekonstruowanie oficjalnego i nieoficjalnego wpływu na politykę Studia, ale także  przedstawienie kontekstu powstawania konkretnych filmów i seriali stworzonych przy współpracy z kontrahentami zachodnimi.