Konkurs Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2022 roku

 1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego będą przyznawane za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za rozprawy i prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. 
 1. Do Konkursu mogą być zgłoszone rozprawy i prace obronione w 2021 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. 
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane: prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie. 
 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców, w szczególności w zakresie: 

1) prac prezentujących: 

 1. a) historię, tradycję i tożsamość regionu; 
 2. b) dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne; 
 3. c) kulturę, walory turystyczne; 
 4. d) aktywność społeczną, sylwetki mieszkańców; 
 5. e) inne aspekty, które tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu łódzkiego; 

 2) prac, które w sposób twórczy i inspirujący przedstawiają:

 1. a) procesy społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego; 
 2. b) innowacyjne rozwiązania i badania dotyczące technologii, infrastruktury, transportu, gospodarki przestrzennej, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego i standardu usług publicznych; 
 3. c) inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój regionu łódzkiego.

 

Komplet dokumentów stanowiących podstawę zgłoszenia do konkursu tj.: 

 • wypełniony i podpisany wniosek; 
 • pełny tekst pracy dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, zawierającej dokument w formacie PDF lub DOC; 
 • recenzję zgłoszonej do konkursu pracy dyplomowej (oryginał lub jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wydział);
 •  
 •  inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata do nagrody wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą dotyczące zgłaszanej pracy należy składać: w terminie od 1 sierpnia do 16 września 2022 r. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i tok studiów w budynku Rektoratu, ul. Uniwersytecka 3 pok. 303.

 

W załączeniu ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz wzór wniosku (załącznik nr 1). Wniosek należy wypełnić komputerowo, natomiast wszystkie niezbędne podpisy należy złożyć odręcznie.

Ogłoszenie

Regulamin

Wniosek