Granty łódzkich slawistów częścią platformy naukowej stworzonej w Princeton University

Projekty naukowe pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej zostały docenione przez międzynarodowe środowisko naukowe.

Spośród kilkunastu realizowanych grantów naukowych (w Katedrze Filologii Słowiańskiej oraz w Centrum Ceraneum) siedem uwzględniono w bazie naukowej tworzonej w Princeton University w USA. Digitalna i interaktywna platforma typu Open Access pt. „Mapping Eastern Europe in the 13th–17th Centuries” została opracowana przez naukowców z USA (zespołem kierują dr Maria Alessia Rossi z Princeton University oraz dr Alice Isabella Sullivan z University of Michigan) w ramach grantu „2020 Rapid Response Magic Project” przyznanego przez Humanities Council Uniwersytetu w Princeton.

Za inkorporację łódzkich projektów do platformy prowadzonej w Uniwersytecie w Princeton odpowiadają dr Zofia Brzozowska i dr hab. prof. UŁ. Ivan Petrov.

Projekt ma na celu promowanie badań nad historią, sztuką i kulturą Europy Wschodniej w XIII–XVII w. wśród międzynarodowej społeczności akademickiej oraz szerokiego grona odbiorców na całym świecie. „Mapping Eastern Europe” gromadzi i prezentuje prace wielu naukowców w formie przeglądów historycznych, relacji z badań nad konkretnymi zabytkami, informacji o istotnych projektach naukowych oraz recenzji książek i wystaw. Zadaniem platformy jest stymulowanie nowych badań i działań informacyjnych, dotyczących Półwyspu Bałkańskiego, Karpat oraz terenów położonych na północnym wschodzie Europy (Rusi/Rosji), tj. obszaru, który rozwijał się na skrzyżowaniu tradycji łacińskich, greckich, słowiańskich i islamskich w późnym średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do poszczególnych łódzkich projektów w ramach „Mapping Eastern Europe”: