Filolodzy UŁ będą uczyć policjantów angielskiego

Uniwersytet Łódzki i Komenda Miejska Policji w Łodzi poszerzają współpracę. Wydział Filologiczny, w ramach projektu „Otwarta Łódź”, przeszkoli 80 funkcjonariuszy KMP.

Zakres szkoleń obejmie komunikację międzykulturową, komunikację z osobami ze słabą znajomością języka polskiego oraz język angielski na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. W zamian funkcjonariusz KMP przeprowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i przepisów prawnych dla cudzoziemców będących uczestnikami projektu. Zapraszamy na podpisanie porozumienia – piątek (25.10), godz. 13:30, Sala Rady Wydziału Filologicznego A5, II p.

Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami na potrzeby projektu pn. „Otwarta Łódź”, realizowanego przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

Strony wyrażają wolę nawiązania i prowadzenia współpracy w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości, określonych ich działalnością statutową oraz charakterem prowadzonych prac.

Przedmiotem współpracy będzie w szczególności:

– wypracowanie wspólnych strategii i działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa, jak również stopnia integracji cudzoziemców na terenie Łodzi;
– prowadzenie wspólnych działań badawczo-szkoleniowych;
– organizowanie sympozjów, seminariów i szkoleń;
– wspólne opracowanie materiałów szkoleniowo-dydaktycznych.

Wydział Filologiczny UŁ w ramach projektu „Otwarta Łódź” przygotuje przy udziale osoby wskazanej przez Partnera materiały szkoleniowo-dydaktyczne w formie podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także „Rozmówki polsko-angielskie” dla funkcjonariuszy policji.