ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ROSSICA | CALL FOR PAPERS

Redakcja czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru.

Zapraszamy do składania artykułów obejmujących zagadnienia związane z literaturą rosyjskojęzyczną, kulturą wschodniosłowiańską oraz przekładem.
Szczególnie interesują nas badania nad związkami literatury rosyjskojęzycznej i innymi tradycjami literackimi, studia nad przekładem, a także prace analizujące rolę kultury i literatury w kontekście globalnym. Przyjmujemy również prace poruszające tematy interdyscyplinarne. Oprócz artykułów naukowych, serdecznie zapraszamy do przesyłania recenzji monografii naukowych oraz sprawozdań zgodnych z profilem czasopisma.

Termin nadsyłania prac 
31.08.2024

Szczegółowe informacje oraz wytyczne dla autorów dostępne są na stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/litrossica/about 

Czasopismo naukowe Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica jest indeksowane w wiodących bazach naukowych, co zapewnia szeroką dostępność i widoczność publikacji. Mamy nadzieję, że publikacja w naszym czasopiśmie przyczyni się do dalszego rozwoju badań literackich oraz dotarcia do szerszej społeczności akademickiej.

 

The editorial board of the scientific journal Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica cordially invites submissions for the next issue.

Authors are invited to submit articles about Russian-language literature, East Slavic culture and translation studies. We are particularly interested in studies on the relationship betweenRussian-language literature and other literary traditions, translation studies, and papers analysing the role of culture and literature in a global context. We also accept interdisciplinary research restricted to the subjects listed above. In addition to scholarly articles, we accept reviews of academic monographs and reports relevant to the thematic scope of the journal.

Detailed information and guidelines for authors are available at: https://czasopisma.uni.lodz.pl/litrossica/about 

Deadline for subbmissions 31.08.2024

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica is indexed in leading academic databases, ensuring wide accessibility and visibility of articles. We hope that publication in our journal will contribute to the further development of literary research and attract the attention of a broad academic audience.


Редакция научного журнала Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica искренне приглашает к публикации материалов для очередного выпуска.

Принимаются статьи, связанные с русскоязычной литературой, восточнославянской культурой и переводом. Особый интерес для нас представляют исследования, посвященные взаимоотношениям русскоязычной литературы с другими литературными традициями, переводоведению, а также работы, анализирующие роль культуры и литературы в глобальном контексте. Мы также принимаем работы, посвященные междисциплинарным исследованиям. Кроме научных статей, принимаются рецензии на научные монографии и отчеты, соответствующие специфике журнала.

Срок приема статей: 31.08.2024

Подробная информация и рекомендации для авторов доступны на сайте: https://czasopisma.uni.lodz.pl/litrossica/about 

Научный журнал Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica индексируется в ведущих академических базах данных, обеспечивая широкую доступность и видимость публикаций. Мы надеемся, что публикация в нашем журнале будет способствовать дальнейшему развитию литературных исследований и привлечет внимание широкой научной аудитории.