Stypendia w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Studenci,

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Sprawy Bytowe informuje, że przez cały rok akademicki przyjmujemy wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. Wnioski należy składać w siedzibie COSID - Sprawy Bytowe przy ul. Lumumby 1.

Wniosek o stypendium socjalne zał. nr 3 do Regulaminu Świadczeń Stypendialnych (https://www.bip.uni.lodz.pl/sprawy-studenckie/swiadczenia-dla-studentow) należy złożyć wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny za okres 01.01.-31.12.2021 roku oraz innymi niezbędnymi dokumentami, których wykaz niezbędnych dokumentów Student może wygenerować na stronie https://dokumentysocjalne.uni.lodz.pl/ . Stypendium socjalne przyznawane jest do progu dochodowego nieprzekraczającego 1051,70zł/netto/os./mies. Student może otrzymać również zwiększenie stawki stypendium socjalnego z tytułu bycia: sierotą, półsierotą, wychowankiem instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej lub legitymowania się zupełnym aktem urodzenia, w którym w miejsce nazwiska ojca wpisano nazwisko matki, zamieszkiwania w DS UŁ.

Wniosek o zapomogę może złożyć student, który znalazł się w przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie można otrzymać maksymalnie 2 razy w roku akademickim. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia powstania okoliczności, z tytułu której Student ubiega się o świadczenie. Wniosek należy zarejestrować przez swoje konto w usosweb, w zakładce „Dla wszystkich”-„Wnioski”. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z dokumentami potwierdzającymi opisane zdarzenie, dostarczyć do COSID - Sprawy Bytowe.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych może złożyć student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaakceptowane przez Akademickie Centrum Wsparcia. Wniosek należy zarejestrować przez swoje konto w usosweb, w zakładce „Dla wszystkich”-„Wnioski”. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w COSID - Sprawy Bytowe.