Podsumowanie projektu „Otwarta Łódź”. Strażnicy miejscy z wizytą na Wydziale Filologicznym

Po funkcjonariuszach policji przyszedł czas na strażników miejskich. Przedstawiciele drugiej z kluczowych grup projektu „Otwarta Łódź” pojawili się tłumnie 7 lipca w Auli A5 Wydziału Filologicznego UŁ. Powodem ich wizyty było podsumowanie wspólnych działań z ostatnich 3 lat.

Projekt „Otwarta Łódź” stawiał sobie za cel poprawę integracji społeczno-kulturowej cudzoziemców oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa w Łodzi. Wydział Filologiczny UŁ przeszkolił 42 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi w zakresie komunikacji międzykulturowej, porozumiewania się z osobami ze słabą znajomością języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Co istotne, zajęcia prowadzone na Wydziale Filologicznym nie przyjęły formy standardowego kursu językowego. Materiały dydaktyczne uwzględniały bowiem również specyfikę pracy służb mundurowych i niezwykle ważne aspekty kulturowe.

Na zajęciach ze strażnikami wspólnie ustalaliśmy, jakie zagadnienia i zakres słownictwa powinny zostać włączone do materiałów. Zwróciliśmy też uwagę na znajomość pewnych stylów komunikowania się w zależności od kultury, z jakiej ktoś się wywodzi. Ideą tego wszystkiego było sprawienie, by komunikacja była skuteczna, efektywna i mniej stresująca, a w konsekwencji służyła przekazaniu wiedzy i egzekwowaniu prawa oraz przyczyniła się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w naszym mieście i lepszej integracji cudzoziemców – wyjaśnia dr Monika Kopytowska, koordynatorka projektu.

Otwarta Łódź

Dziękujemy, że stworzono tak fantastyczny, profesjonalny projekt, dostosowany do tego, co dzieje się na co dzień na ulicy. Myślę, że udało się nam przenieść bardzo efektywnie wiedzę zdobytą w salach wykładowych na bezpośrednie kontakty z cudzoziemcami. Łódź była, jest i mam nadzieję zawsze będzie miastem tolerancyjnym i otwartym, co jasno pokazały ostatnie wydarzenia – podkreślił Piotr Czyżewski, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi.

Założeniem projektu było objąć swoimi działaniami ponad 700 osób ze wszystkich grup docelowych (obcokrajowców, funkcjonariuszy policji, strażników miejskich oraz urzędników). Mimo pandemii udało się ten cel osiągnąć, co można uznać za spory sukces.

Spotkanie podsumowujące współpracę ze strażą miejską zakończyło bliskie 3-letnie działania projektowe. Projekt pn. „Otwarta Łódź” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T155/18 z dnia 21.02.2019 r