Dr Anna Wendorff z nagrodą Polskiej Akademii Nauk

Dr Anna Wendorff laureatką Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2020! Wyróżnienie za działania z zakresu nauk humanistyczno-społecznych zostało przyznane przez Polską Akademię Nauk.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne otrzymują osoby, które nie ukończyły 38. roku życia oraz posiadają co najmniej stopień doktora. Każdego roku przyznawane są nagrody w pięciu kategoriach, po jednej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, biologiczno-medycznych, ścisłych, technicznych oraz w dziedzinie sztuki.

Dr Anna Wendorff jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatur Hiszpańskojęzycznych funkcjonującym przy Katedrze Filologii Hiszpańskiej UŁ. Nagroda PAN jest kolejnym osiągnięciem uzyskanym przez Panią Doktor. W przeszłości dr Wendorff była m.in. laureatką konkursu MINIATURA 4 oraz grantu IDUB UŁ. Otrzymała również nagrodę zespołową LUMEN za projekt „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)”.

Serdecznie gratulujemy!