Dr hab. Michał Kuran, prof. nadzw. UŁ, e-mail: michal.kuran@uni.lodz.pl

    

Absolwent filologii polskiej UŁ (1996), specjalność edytorska i nauczycielska. Pracę magisterską z teorii literatury napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Cieślikowskiej. W maju 1997 roku ukończył kurs Menedżer Administracyjno-Ekonomiczny Firm, następnie podjął pracę w Banku Rozwoju Eksportu (BRE). Na UŁ został zatrudniony na stanowisku asystenta-doktoranta w marcu 1998 roku. Doktorat uzyskał w 2003 roku na podstawie rozprawy Elementy retoryki w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego (promotor: prof. dr hab. Jan Okoń, recenzenci: prof. dr hab. Renarda Ocieczek, prof. dr Jerzy Starnawski). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 na podstawie rozprawy Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku (recenzenci: dr hab. prof. UAM Katarzyna Meller, prof. dr hab. Jan Okoń, dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska, prof. dr hab. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz). Od września 2017 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Główne obszary zainteresowań to literatura polska XVII wieku, dorobek literacki Samuela Twardowskiego i Marcina Paszkowskiego, epika staropolska, literatura okolicznościowa, kaznodziejstwo pogrzebowe, genologia historyczna oraz edytorstwo tekstów dawnych.

Zastępca redaktora naczelnego redakcji naukowej serii wydawniczej „Analecta Literackie i Językowe”. Członek zespołu redakcyjnego: „Czytania Literatury” oraz „Meluzyny”. Wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej: 01.07.2009 – 30.09.2012 i od 01.04.2013 – 30.09.2017. Obecnie nie sprawuje żadnej funkcji.

 

Publikacje książkowe:

·         Retoryka, historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego, Łódź 2008, Wydawnictwo UŁ.

·         Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku, Łódź 2012, Wydawnictwo UŁ. (recenzja)

 

Prace redakcyjne:

·         Włochy a Polska — wzajemne spojrzenia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim 15–17 października 1997 r., red. J. Okoń, przy współpracy M. Kurana i M. Kwiek, Łódź 1998.

·         Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, współpraca M. Kuran, Łódź 2000.

·         Mikołaj Rej — w pięćsetlecie urodzin. Praca zbiorowa pod redakcją J. Okonia przy współpracy M. Bauera, M. Kurana i M. Mieszek, cz. I–II, Łódź 2005.

·         Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń i M. Kuran, Łódź 2007.

·         Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, red. K. Płachcińska i M. Kuran, cz. 1–2, Łódź 2010.

·         Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler, M. Kuran przy współudziale D. Szymczaka, Łódź 2013.

·    „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, z. 3:Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci, red. M. Kuran i M. Kuran przy współudziale K. Kaczor-Scheitler i D. Szymczaka. (Wprowadzenie)

·   Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, red. M. Kuran, Łódź 2014.

·   Starość i młodość w literaturze i kulturze, red. M. Kuran, Łódź 2016, „Analecta Literackie i Językowe”, t. 5, ss. 346.

·   „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze", red. A. Kałowska, M. Kuran, t. 5: 2016, ss. 376.

·   Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. 1: Literatura, red. M. Kuran, Łódź 2017, „Analecta Literackie i Językowe”, t. 6, ss. 342.

 

Edycje tekstów dawnych:

·         S. Twardowski, Władysław IV, król polski i szwedzki (Wybór), oprac. J. Okoń, przy współpracy M. Kurana, Łódź 1998.

·         S. Twardowski, Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja Najaśniejszego Władysława IV, króla polskiego i szwedzkiego, oprac. J. Okoń przy współudziale M. Jóźwiak i M. Kurana, Łódź–Poznań 2002.

·         M. Fatowicz, Odmiana żalu w pociechę synowi, […] książęcia Janusza Wiśniowieckiego Korybuta, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 8: 2006, s. 55–79.

·         Bonawentura Czarliński, Stefan Giżycki, Książę Janusz Wiśniowiecki (1598–1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych, wprowadzenie i oprac. Michał Kuran, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, „Lubelska Biblioteka Staropolska”, t. 4.

·         Franciszek Kowalski, Żeglarz fortunny w starożytnej Łodzi Wielmożnych Ich Mościów Panów Rogalińskich dwojakim morzem płynący…, wyd. M. Kuran, [w:] Klasztor Franciszkanów w Woźnikach. Dzieje — ludzie — budowle, red. P. Klint, A. Pańczak OFM, Woźniki 2011, s. 239–264;

·         Franciszek Poniński, Nowina na świat polski głośna. Życie pobożne i śmierć Jaśnie Wielmożnego JM Pana Macieja z Brudzewa Mielżyńskiego…, wyd. M. Kuran, [w:] Klasztor Franciszkanów w Woźnikach. Dzieje — ludzie — budowle, red. P. Klint, A. Pańczak OFM, Woźniki 2011, s. 265–288.

 

Opracowania bibliograficzne:

·         Bibliografia prac Profesora Tadeusza Ulewicza (pod kierunkiem prof. J. Okonia), [w:] Pochwała filologii. Profesor Tadeusz Ulewicz doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, oprac. J. Okoń, Łódź 1998.

·         Bibliografia prac Jerzego Starnawskiego 1939–czerwiec 2000, zestawiła H. Żarnowska-Mokwa, oprac. M. Kuran, [w:] Od średniowiecza ku współczesności […].

·         [oprac.] Spis publikacji oraz pozostałych Profesora Jana Okonia 1963–2010, [w:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, red. K. Płachcińska i M. Kuran, cz. 1, Łódź 2010, s. 16–54.

 

Artykuły:

·         Glossa do dwudziestowiecznych wydań „Nadobnej Paskwaliny” Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, „Miscellanea Łódzkie” 1999, nr 1(16).

·         Stefan Batory i Władysław IV — poetyckie wizje wypraw moskiewskich (epinicion, panegiryk, kronika), [w:] Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, współpraca M. Kuran, Łódź 2000.

·         Rola metaforyki mitologicznej w relacji nadawca-odbiorca we Władysławie IV Samuela Twardowskiego ze Skrzypny — dawniej i dziś, [w:] Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. 2, Łódź 2001.

·         Etos sarmackiego wodza we „Władysławie IV” Samuela Twardowskiego ze Skrzypny, [w:] Sarmackie Theatrum, red. R. Ocieczek, B. Mazurkowa, t. 1: Wartości i słowa, Katowice 2001.

·         Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, „Napis” 2001, seria 7.

·         Idea „przedmurza” chrześcijaństwa w epice historycznej XVII wieku. S. Twardowski, W. Potocki, [w:] Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, red. A. Ceglińska i Z. Staszewska, t. 2, Łódź 2001.

·         Od „Carmina” III 16 Horacego do „Przeważnej legacyji” Samuela Twardowskiego. Między liryką a epiką, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteratia Polonica”, t. 4: 2001.

·         „Jako gmin gęsi białopiórych” — intertekstualność w twórczości Samuela Twardowskiego — trzy wymiary, [w:] Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej, red. E. Konończuk, E. Nofikow, K. Sawickiej, Białystok 2002.

·         O powtórzeniach i autopowtórzeniach u Samuela Twardowskiego, [w:] Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, red. K. Meller i J. Kowalski, Poznań 2002.

·         Radziwiłłowie w twórczości Samuela Twardowskiego, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie — biografie, świadectwa  historyczne, red. K. Stępnik, Lublin 2003.

·         Bohater zbiorowy w twórczości heroicznej Samuela Twardowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 6: 2003.

·         Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego, „Napis” 2003, seria 9.

·         O przyjaźni poety z senatorem — ody Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ dla biskupa Stanisława Łubieńskiego (na tle korespondencji), „Prace Polonistyczne” 2004, seria LIX.

·         Lubelskie wydania utworów Samuela Twardowskiego, [w:] Lublin a książka, red. A. Krawczyk i E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004.

·         Elementy retorycznej struktury wypowiedzi w „Satyrze na twarz Rzeczypospolitej” Samuela Twardowskiego, [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska oraz J. Maciejewski i E. Dąbrowicz, Białystok 2004.

·         Formy „grzeczności” w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego (język, literatura, historia i dyplomacja), „Napis” 2004, seria X.

·         Etos wodza w twórczości Samuela Twardowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 7: 2005.

·         Z dziejów barokowego Parnasu — o wybitnych utworach Samuela Twardowskiego, „Prace Polonistyczne” 2005, seria LX.

·         Z problematyki ceremoniału rycerskiego w epice historycznej i heroicznej XVII w. Zachęta do ofiarnej walki oraz hołd kapitulacyjny, [w:] Rytuał. Język — religia, red. R. Zarębski, Łódź 2005.

·         Koncepcje szczęścia w staropolskich adaptacjach Horacjuszowej epody „Beatus ille qui procul negotiis, [w:] Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak i N. Pawlak, Warszawa 2005.

·         Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego „Dzieje tureckie”, „Napis” 2005, seria 11.

·         Pogłosy utworów Mikołaja Reja w „Satyrze na twarz Rzeczypospolitej” Samuela Twardowskiego, [w:] Mikołaj Rej ─  w pięćsetlecie urodzin, red. J. Okoń, przy współpracy M. Bauera, M. Kurana i M. Mieszek, cz. II, Łódź 2005.

·         Poemat epicedialny Mikołaja Fatowicza „Odmiana żalu w pociechę synowi” — w rocznicę śmierci księcia Janusza Wiśniowieckiego, „Acta Universitatis Lodziensis — Folia Litteraria Polonica”, t. 8: 2006.

·         Jan Karol Chodkiewicz — przykład wizerunku starca w oracjach pogrzebowych, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk i E. Flis-Czerniak, Lublin 2006.

·         Speculum w kazaniach pogrzebowych XVII wieku i w epice biograficznej, [w:] Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy — szkice — eseje, red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Burta, Siedlce 2006.

·         Druk Eustachego Droczyłowskiego z okazji zaręczyn Rakowskiego i Tyszkiewiczówny (U genezy „Księcia Wiśniowieckiego Janusza” Samuela Twardowskiego), „Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie” 2006, t. 1.

·         W staropolskiej  sztafecie sławy — rody szlacheckie w „Źwierzyńcu” Mikołaja Reja, [w:] Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan, Wrocław 2007, s. 255–276.

·         Moskiewska trylogia Jana Żabczyca, „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej” seria XII, 2006, s. 109–126.

·         Świat sarmackich wartości w pobudce Jana Karola Chodkiewicza z „Wojny domowej” Wacława Potockiego, [w:] Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole. Etyka, estetyka, język aksjologii, red. T. Świętosławska, Łódź 2007, s. 121–140.

·         Pogranicza dobra i zła, piękna i brzydoty w siedemnastowiecznych polskich poetyckich relacjach z podróży na muzułmański Wschód, [w:] Pogranicza, red. D. Kowalska, Łódź 2007, s. 359–378.

·         „Krzyż strzalisty” Marka Korony — kazanie na pogrzebie Pawła Sapiehy, konstrukcja tekstu i wizerunek bohatera, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin 2007, s. 129–159, Wydawnictwo UMCS.

·         „Krytyce tekstów staropolskich” w ramach specjalizacji edytorskiej, [w:] Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń i M. Kuran, Łódź 2007, s. 261–273.

·         (wraz z Marcinem Bauerem) Środki techniczne i nowe media w dydaktyce literatury staropolskiej, [w:] Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń i M. Kuran, Łódź 2007, s. 275–280.

·         Słowo wstępne, [w:] Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń i M. Kuran, Łódź 2007, s. 5–15.

·         Samuel Twardowski w literackiej szkole Mikołaja Reja, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2007, t. 9, s. 25–36.

·         Człowiek baroku w kazaniach pogrzebowych o. Marka Korony, [w:] Człowiek w literaturze polskiego baroku, red. A. Borkowski, M. Pliszka, A. Ziontek, Siedlce 2007, s. 39–72.

·         Retoryka jako narzędzie badań nad twórczością Samuela Twardowskiego. Dotychczasowe rezultaty i zarys perspektyw dalszych poszukiwań, „Prace Polonistyczne” 20007, seria LXII, s. 9–34.

·         Strategie komunikacyjne w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego, [w:] Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008, s. 239–254.

·         Cykl funeralny Piotra Gorczyna ku czci księżnej Katarzyny Koreckiej. Walory bibliofilskie i specyfika literacka, „Akapit”, t. 3: 2008, s. 13–23.

·         „Chorągiew sauromacka w Wołoszech” Marcina Paszkowskiego jako przykład epickich nowin poświęconych batalii chocimskiej z 1621 roku, „Acta Universitatis Lodziensis — Folia Litteraria Polonica” 2008, t. 10, s. 21–44.

·         O erotyzmie w twórczości Samuela Twardowskiego, [w:] Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa 2008, s. 156–189.

·         „Bitwa wołoska” Krzysztofa Poradowskiego — zmagania mołdawskie Samuela Koreckiego i Michała Wiśniowieckiego oraz klęska książąt pod Sasowym Rogiem w roku 1616, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, 2009, t. 12, s. 13–41.

·         Samuel Twardowski Daniel Vetter — o wydawniczych związkach poety z leszczyńską drukarnią, [w:] Ziemia Wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego, red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa-Leszno 2009, s. 431–445.

·         Struktura tekstu i funkcja dawnej polszczyzny w powieści Michała Choromańskiego „Głownictwo, moglitwa i praktykarze”, [w:] W kręgu współczesnej literatury polskiejRozprawy humanistyczne t. 11: Księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin prof. dra hab. Tadeusza Błażejewskiego, „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku”, Włocławek 2009 [druk 2010], s. 365–392.

·         Pożar, szturm i tryumf — miasto wobec wydarzeń dziejowych i losowych w twórczości Jana Krajewskiego, „Terminus”, R. 11: 2009 [druk 2010], z. 1–2, s. 229–268.

·         Ku nieśmiertelnej sławie — Tomasz Zamoyski w oracjach pogrzebowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, t. 13, s. 45–65. (zobacz)

·         Między Cecorą a Chocimiem. Stanisława Witkowskiego „Pobudka ludzi rycerskich. O strukturze tekstu i jego specyfice genologicznej, [w:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, red. K. Płachcińska i M. Kuran, cz. 1, Łódź 2010, s. 249–274.

·         Wspólnota kulturowa państw Europy Środkowej i Wschodniej według „Kroniki Sarmacyjej Europskiej” Aleksandra Gwagnina w przekładzie Marcina Paszkowskiego, [w:] Europa Środkowa salon czy porzedpokój Europy?, red. A. K. Gogacz, Łódź 2010, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 109–126.

·         „Krótkie a prawdziwe opisanie wzięcia Smoleńska” — brakujące zakończenie „Diariusza króla JMCi Zygmunta III […] pod Smoleńsk, „Barok. Historia–Literatura–Sztuka” 2010, z. 2, s. 161–167.

·         Mecenat kulturalny Janusza Skumina Tyszkiewicza. Aspekt wizualny druków naukowych i okolicznościowych, „Dailės Istorijos Studijos” 2010, t. 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, s. 69–104.

·         Motywy arkadyjskie we „Flisie” Sebastiana Fabiana Klonowica, [w:] Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko i J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010, „Studia Staropolskie Series Nova”, t. 29 (85), s. 159–173.

·         Poetyka i adresaci listów dedykacyjnych Marcina Paszkowskiego, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, red. P. Borek i M. Olma, t. 1, Kraków 2011, Biblioteka Tradycji nr 97, s. 363–380.

·         Problematyka ukraińska w twórczości Marcina Paszkowskiego, „Київські Полоністичні Студї”, t. 18, Київ 2011, s. 136–143. (zobacz)

·         „Kronika” Aleksandra Gwagnina jako kompendium wiedzy historycznej i geograficznej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2010–2011, t. 7, s. 41–55.

·         O wariantach kaliskiej edycji „Wojny domowej” Samuela Twardowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2010 [druk 2011], t. 16, s. 57–116. (zobacz)

·         Wizerunki laudacyjne w konceptualnych kazaniach pogrzebowych z drugiej połowy XVII w. wygłoszonych w kościele Reformatów w Woźnikach ku czci Kazimierza Rogalińskiego i Macieja Mielżyńskiego, [w:] Klasztor Franciszkanów w Woźnikach. Dzieje — ludzie — budowle, red. P. Klint, A. Pańczak OFM, Woźniki 2011, s. 135–157.

·         „Straże nocne” przełomu wieku XVI i XVII w twórczości Stanisława Grochowskiego (Skarga Snu nocnego, [w:] Noc. Symbol — temat — metafora, t. 1: Wokół „Straży nocnych” Bonawentury, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajka, Białystok 2011, Wyd. UwB Trans Humana, seria „Czarny Romantyzm”, s. 131–141.

·         Adresaci i poetyka listów dedykacyjnych w Kronice Sarmacyjej europskiej Aleksandra Gwagnina, [w:] Proza staropolska, red. K. Płachciska i M. Bauer, Łódź 2011, Wyd. UŁ, Analecta Literackie i Językowe, t. 2, s. 43–62.

·         Spór o autorstwo „Sarmatiae Europeae descriptio” a działalność translatorska Marcina Paszkowskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, t. 14, z. „Literaturoznawstwo”, s. 9–23. (zobacz)

·         Relacje o klęsce cecorskiej — konwencje literackie i spory ideowe, [w:] Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak i M. Piskała, Warszawa 2011, s. 145–159.

·         Relacje o zdobyciu Smoleńska w 1611 roku — konwencje literackie i funkcje komunikacyjne, „Senoji Liteuvos literatūra”, Vilnius 2011, t. 32: „Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: nuo Livonijos karo iki XVIII a.”, s. 57–80. (zobacz)

·         „Diariusz drogi Króla JMci Zygmunta III” a literatura okolicznościowa, [w:] Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, red. P. Borek, Kraków 2012, s. 103–124.

·         Obraz i słowo w kazaniu Aleksandra Dubowicza pod tytułem „Wyprawienie osoby…” upamiętniającym postać Janusza Skumina Tyszkiewicza, „Terminus” 2012, R. 14, z. 25, s. 119–136.

·         Marcin Paszkowski i jego książki — czytane oraz publikowane, [w:] Sarmackie theatrum VI: Między tekstami, red. M. Jarczykowa i A. Sitkowa, Katowice 2012, s. 46–61, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2993.

·         Mitologia, historia i czasy współczesne w powitalnej odzie gratulacyjnej Hieronima Ponińskiego „Transport na tron polski Najaśniejszej Katarzyny królowy Polskiej” (1705), [w:] Kultura radości na ziemi wschowskiej. Obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt, red. P. Klint, M. Małkus i K. Szymańskiej, Wschowa 2013, s. 133–146.

·         Listownik Kazimierza Wieruszewskiego „Fama polska” z 1720 roku — układ, tematyka i zastosowanie dydaktyczne, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 3: Stulecia XV–XIX perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek, M. Olma, red. Kraków 2013, „Biblioteka Tradycji”, nr CXXXII, s. 279–293.

·         Hagiograficzny wizerunek świątobliwej wdowy Doroty Barzi — konstruowanie wzorców osobowych w kazaniu o. Adama Makowskiego „Roczna i wieczna pamiątka”, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. Magdalena Kuran, K. Kaczor-Scheitler i Michał Kuran przy współpracy D. Szymczaka, Łódź 2013, Wydawnictwo UŁ, s. 267–284.

·         Sacrum i profanum w życiu społeczeństwa Rzeczypospolitej z lat 1608–1621 — świadectwa literackie Marcina Paszkowskiego, [w:] Staropolski ogląd świata. Kultura staropolska — poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum, red. B. Rok, F. Wolański, Toruń 2013, s. 94–113.

·         „Żądza pisania” jako przejaw postawy twórczej Marcina Paszkowskiego, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2(4), s. 45–69.

·         Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, z. 3, s. 205–220. (zobacz)

·         O przyjaźni w staropolskich utworach okolicznościowych towarzyszących zaślubinom (epitalamia) i śmierci małżonka (epicedia, treny, kazania pogrzebowe), [w:] Przyjaźń w literaturze staropolskiej, red. M. Trębska i A. Czechowicz, Lublin 2013, Wydawnictwo KUL, s. 247–263.

·         Реляции о взятии Смоленска в 1611 году, „Край Смоленский” 2013, nr 12, s. 11–20, ISSN 0868-7242.

·          Siedemnastowieczne funeralia z kręgu Radziwiłłów (Mariola Jarczykowa, Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku), „Ruch Literacki” 2013, nr 6, s. 725-728.

·         Twardowski Samuel, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013 [druk 2014], kol. 1187–1188. [wpłynęło w czerwcu 2014] w ramach grantu NPHR wg umowy 0084/FNiTp/H11/80/2011

·         „Skarb in flore Komora Blum w Janinie” — noworoczne winszowania na rok 1743 dla Jana Bernarda Bluma, generalnego dyrektora żup solnych. Konwencje gatunkowe i struktura retoryczna, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś, Rzeszów 2014, s. 289–311.

·       Kazania upamiętniające przyjęcie święceń duchownych przez synów i córki szlachty związanej ze Wschową (wybrane przykłady z rodzin Gurowskich i Mycielskich), [w:] Rycerze — szlachta — ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, red. P. Klint, M. Małkus i K. Szymańska, Wschowa Leszno 2014.

·    współaut. Magdalena Kuran, Działalność dydaktyczna Profesora Doktora Jerzego Starnawskiego w świetle napisanych pod jego opieką prac magisterskich, [w:] Jerzy Starnawski 1922-2012 in memoriam. Uczony, mistrz, przyjaciel, red. M. Wichowa, t. 1, Łódź 2014, s. 396–416.

·    Jerzy Starnawski jako odkrywca poloników, [w:] Jerzy Starnawski 1922-2012 in memoriam. Uczony, mistrz, przyjaciel, red. M. Wichowa, t. 1, Łódź 2014, 123–152.

·    Wirydarz, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 686.

·    Obraz Orientu w twórczości Marcina Paszkowskiego i Samuela Twardowskiego — konfrontacje, [w:] Orient w literaturze — literatura w Oriencie, red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski, Toruń 2014, s. 47–66.

·    Tryumf Taidy ogłoszony. O diariuszu obłóczyn u dominikanek lwowskich księżnej Teofili Wiśniowieckiej w 1753 roku, „Tematy i Konteksty." 2014, nr 4 (9): Piśmiennictwo Zakonne, s. 269–291.

·    Kolęda. Nowe Lato. Szczodry Dzień — geneza, rozwój i schyłek gatunku w XVII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 3, s. 32–72.

·    Prolegomena do twórczości Wawrzyńca Chlebowskiego. Stan badań i kierunki dalszych prac, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 3, s. 73–98.

·    Obraz miejskich świątyń w „Przewodniku abo kościołów krakowskich i rzeczy w nich wiedzenia i widzenia godnych krótkim opisaniu” z 1603 roku, [w:] Rzeczpospolita domów. Domy miejskie IV, red. K. Krawiec-Złotkowska, Słupsk 2015, s. 254–267.

·     Kazanie na mszy prymicyjnej Józefa Bernarda Górowskiego opata przemęckiego — ku chwale rodu, w służbie ojczyźnie i Kościołowi, [w:] Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności. Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, red. M. Małkus i K. Szymańska, Wschowa-Leszno 2015, s. 319–336.

·    Listownik Wojciecha Bystrzonowskiego Polak sensat w liście… z 1730 roku — układ, tematyka i zastosowanie dydaktyczne, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. V: Stulecia XVI–XIX. Nowa perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2015, s. 227–245.

·     O wypowiedziach zalecających w polskich kronikach z XVI i początku XVII wieku, [w:] Sarmackie theatrum, red. B. Mazurkowa, M. Jarczykowa, Katowice 2015,s. 71–114.

·    Świat Orientu w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego, [w:] Orient w literaturze i Literatura w Oriencie. Między tradycją a współczesnością, Toruń 2015.

·    Recepcja dokonań Jana Kochanowskiego w twórczości Marcina Paszkowskiego, [w:] Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 2015, s. 395–411.

·     Biernat z Lublina a paremiografia — przegląd dotychczasowych badań, perspektywy dalszych prac, analiza wybranych przysłów z „Żywotu Ezopa”, [w:] Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce, red. A. Nowicka-Struska, J. Dąbkowska-Kujko, Lublin 2015, s. 171–188.

·    Starość i młodość jako nieustannie aktualne, uniwersalne motywy literackie i kulturowe — wprowadzenie do zbioru studiów, [w:] Starość i młodość w literaturze i kulturze, red. M. Kuran, Łódź 2016, „Analecta Literackie i Językowe”, t. 5, s. 7–21.

·    Obraz tatarszczyzny w „Kronice Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina i w „Dziejach Tureckich” Marcina Paszkowskiego, [w:] Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2016, seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura/Historia; Studia Tatarskie pod red. G. Czerwińskiego, ser. 5, s. 41–65.

·    Samuel Twardowski, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliogrphical History, vol. 8. Northen and Estern Europe (1600–1700), edited by David Thomas and John Chesworth, Brill, Leiden–Boston 2016, s. 749–755.

·    Aleksander Gwagnin, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliogrphical History, vol. 8. Northen and Estern Europe (1600–1700), edited by David Thomas and John Chesworth, Brill, Leiden–Boston 2016, s. 712–721.

·    Marcin Paszkowski, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliogrphical History, vol. 8. Northen and Estern Europe (1600–1700), edited by David Thomas and John Chesworth, Brill, Leiden–Boston 2016, s. 726–733.

·    Obraz kobiety z kręgu ziemi wschowskiej w literaturze okolicznościowej XVII i XVIII wieku (małżeństwo, zakon, pogrzeb) — wybrane przykłady, [w:] Conjux, mater, filia, sororpropinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, red. M. Małkus i K. Szymańska, Wschowa-Leszno 2016, Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie, s. 395–425.

·    Źródła i inspiracje obrazu Imperium Osmańskiego w "Kronice Sarmacyjej europskiej" (część III księgi X) Aleksandra Gwagnina, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Źródła i inspiracje, red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016, s. 257-284.

·    Architektura jako narzędzie obrazowania w siedemnastowiecznym kaznodziejstwie pogrzebowym, [w:] Literatura a architektura, red. J. Godlewicz-Adamiec i T. Szybisty, Warszawa-Kraków 2017,  s. 113-132.

·    Kultura i obyczaje muzułmańskie mieszkańców imperium osmańskiego w „»Kronice to jest historyi świata« Marcina Bielskiego, [w:] Między tolerancją a islamofobią Muzułmanie w Polsce, muzułmanie na świecie, M. Woźniak-Bobińska i B. Rogowska, Łódź 2017, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, s. 125–136.

·    Sen, marzenie i zaświaty w literaturze — wprowadzenie do monografii, [w:] Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. 1: Literatura, red. M. Kuran, Łódź 2017, „Analecta Literackie i Językowe”, t. 6, s. 7–37.

·    Sen, marzenie i zaświaty w kulturze — wprowadzenie do monografii, [w:] Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. 2: Kultura, red. P. Poterała, K. Ossowska i M. Sadowski, Łódź 2017, „Analecta Literackie i Językowe”, t. 7, s. 7–23.

 

Recenzje i omówienia:

·         [rec.:] Polish Renaissance Literature. An Anthology, przekł. i oprac. Michael J. Mikoś, Slavica Publishers Inc., Columbs, Ohio 1995, Polish Baroque and Enlightenment Literature. An Anthology, przekł. i oprac. Michael J. Mikoś, Slavica Publishers Inc., Columbs, Ohio 1996, „Ruch Literacki”, R. 41: 2000, z. 3.

·         [rec.:] Piotr Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Collegium Columbinum, Kraków 2001, Biblioteka Tradycji Literackich, nr VII, s. 418, „Ruch Literacki” 2002, z. 1.

·         [sprawozd. z konferencji] Samuel Twardowski i jego dzieło [współaut. M. Jóźwiak], „Ruch Literacki”, R. 43: 2002, z. 4–5.

·         [rec.:] Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. red. I. Opacki, B. Mazurkowa, Katowice 2002, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2050, „Pamiętnik Literacki”, R. XCVI: 2005, z. 2.

·         [rec.:] Sibylle Nowak-Stalmann, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, przełożyła Marta Przybylik, opracował Roman Krzywy, Izabelin 2004, Świat Literacki, „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”, pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, t. 9, ss. 245. Tytuł oryginału: Sibylle Stalmann, Die Historischen Epen von Samuel ze Skrzypny Twardowski, Bonn 1971, ss. 284, „Ruch Literacki” 2005, z. 3.

·         [sprawozd. z konferencji] Piśmiennictwo Zakonne w Dobie Staropolskiej. Sesja naukowo-badawcza, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 4–6 listopada 2010 r., „Barok. Historia–Literatura–Sztuka” 2010, z. 2, s. 219–221.

·         [rec.:] Katarzyna Sokołowska, Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Studia i Materiały, t. 113, Poznań 2008, ss. 279 [292], „Studia Źródłoznawcze” 2011, t. 49, s. 211–215 [dział: Artykuły recenzyjne i recenzje].

·         [rec.:] Małgorzata Krzysztofik, Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 520, „Studia Źródłoznawcze” 2012, t. 50, s. 178–179 [dział: Artykuły recenzyjne i recenzje].

·      Siedemnastowieczne funeralia z kręgu Radziwiłłów (Mariola Jarczykowa, Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku), "Ruch Literacki" 2013, nr 6, s. 725-728.

 

Udział w konferencjach naukowych:

·         „Sarmackie theatrum. Od narodzin do śmierci”, UŚ Katowice 9–11 grudnia 1998.

·         „Język w komunikacji”, WSHE Łódź 8–10 listopada 1999.

·         „Barok na koniec wieku”, UW, Warszawa 24–26 lutego 2000.

·         „Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka”, UŁ, Łódź 15–17 maja 2000.

·         „Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej”, Uniwersytet w Białymstoku, 24–26 maja 2000.

·         „Bellona, Klio, Kamena… Literatura wobec wojen” Centralna Biblioteka Wojskowa, IBL PAN, UW, Warszawa 18–21 czerwca 2001.

·         „Wielkopolski Maro Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie”, UAM, Poznań 10–13 kwietnia 2002.

·         „Radziwiłłowie. Obrazy literackie — biografia, świadectwa historyczne”, UMCS, Biała Podlaska 16–18 maja 2002.

·         „Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, Uniwersytet w Białymstoku, IBL PAN w Warszawie, UW, Supraśl 28–30 października 2002.

·         „Lublin a książka”, UMCS, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Lublin 6–7 listopada 2002.

·         „Sesja popularnonaukowa z okazji pięćsetlecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego i czterdziestolecia Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, Łódź, 27 listopada 2003.

·         „Anatomia szczęścia — emocje pozytywne w językach i kulturach świata”, Warszawa, 29 listopada 2003, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

·         „Od Kallimacha do Lausberga, czyli rozwój retoryki w Polsce w latach 1945–2002”, Uniw. Szczeciński, Pobierowo, 11–13 maja 2004.

·         „Rytuał. Język — religia”, UŁ, Łódź, 17–19 maja 2004.

·         „Sapiehowie. Epoka Kodnia i Krasiczyna”, UMCS, Roskosz–Kodeń, 20–22 maja 2004.

·         „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą… Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej”; IBL PAN, UW, Konstancin–Obory k. Warszawy, 20–22 października 2004.

·         „Mikołaj Rej — w pięćsetlecie urodzin”, UŁ, Łódź, 25–27 października 2004.

·         „Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej”, UMCS, Lublin 8–10 listopada 2004.

·         „W pięćsetlecie urodzin Mikołaja Reja. Konferencja naukowa historyków literatury”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 11–13 maja 2005.

·         „Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze”, Akademia Podlaska, Siedlce, 31 maja – 1 czerwca 2005.

·         „Zamoyscy w dziejach Polski. W kręgu polityki, gospodarki, prawa i kultury”, UMCS, Zamość 15–17 września 2005.

·         „Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych”, Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury IBL PAN, Cieszyn 12–14 października 2005.

·         „Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej”, UŁ, Łódź 26–28 października 2005.

·         „Pogranicza”, UŁ, Łódź 8–10 maja 2006.

·         „Komunikowanie i komunikacja w dawnej Polsce”, UMCS, Roskosz 12–14 września 2006.

·         „Europa Środkowa — Przedpokój czy Salon Europy, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem?”, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Jasło 21–23 września 2006.

·         „Krwawy świt, mroczny dzień… Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w literaturze okolicznościowej”, Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury IBL PAN Sandomierz 11–13 października 2006.

·         „Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin–Pobierowo 6–7 listopada 2006.

·         „Staropolskie kompendia wiedzy”, Warszawa, 30-31 maja 2007, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski.

·          „Staropolskie Arkadie” z cyklu Kolokwia staropolskie. Kazimierz Dolny, 11–13 września 2008, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN.

·          „Ziemia Wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego”, Wschowa–Leszno, 2–4 października 2008, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, Muzeum Okręgowe w Lesznie.

·         „W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty”, Wrocław, 17–19 listopada 2008, UWr.

·         „Reprezentacje tożsamości społecznych w kulturze wizualnej wielkiego Księstwa Litewskiego”, Wilno 4–5 grudnia 2008 r., Instytut Kultury, Filozofii i Sztuki w Wilnie.

·         „Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku)”, Kraków, 7–8 października 2009 r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

·         „Proza staropolska”, Łódź, 19–21 października 2009 r., Katedra Lit. Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ.

·         „Wojny, bitwy, potyczki w kulturze staropolskiej w sześćsetlecie bitwy pod Grunwaldem”, Kazimierz Dolny, 6–8 maja 2010, z cyklu „Kolokwia staropolskie”, Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN.

·         „»Polsko-Ukraiński Biuletyn« — europejska tradycja dialogu kultur”, Kijów–Irpiń 22–24 września 2010, Kijowski Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, i in.

·         „Między księgami. Badania literackie nad dawną książką” Katowice, 13–15 października 2010, Uniwersytet Śląski.

·         „Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej”, Łódź 4–6 listopada 2010, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych UŁ.

·         „350-lecie przybycia franciszkanów do Woźnik: ludzie, dzieje, budowle”, Woźniki, 15–16 listopada 2010, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Woźnikach.

·         „Społeczeństwo i kultura Epoki Staropolskiej – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum”, Wrocław, 25–26 listopada 2010, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii [referat odczytał mgr Dawid Szymczak].

·         „600 year Anniversary of Žalgiris: Historical Battles in the Writigns of the Grand Duchy of Lithuania”, Wilno, 25–26 listopada 2010, Institute of Lithuanian Literature and Folklore.

·         „Kultura Radości na Ziemi Wschowskiej. Obraz Uroczystości, Jubileuszy, Wizyt Gości, Świąt”, Wschowa–Leszno, 12–13 października 2011, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, Muzeum Okręgowe w Lesznie.

·         „Rzeczpospolita domów — Domus urbanus”, Słupsk, 16–17 kwietnia 2012, Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku; Muzeum Pomorza Środkowego i inni.

·         Konferencja naukowa z cyklu „Kolokwia Staropolskie”. Spotkanie na temat „Przyjaźń w literaturze staropolskiej”, 8–10 października 2012, Katedra Literatury Staropolskiej, Instytut Filologii Polskiej KUL oraz Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN

·         Kongres Naukowy „Piotr Skarga — w czterechsetlecie śmierci”, Łódź 24–26 października 2012, Katedra Literatury Staropolskiej UŁ oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej US

·         Międzynarodowa konferencja naukowa: „Українська перспектива літературної творчости o. Петра Скарги”, Charków, 9–10 listopada 2012, Колегіа Патріярха Мстислава; Товариство дослідників Центрально-Східної Европи; Харкивськой литературний музей. Wyjazd zorganizował i sfinansował Konsulat Generalny RP w Charkowie.

·         „Rycerze — Szlachta — Ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”, Wschowa–Leszno, 22–23 listopada 2012, Stowarzyszenie Czas A.R. T. we Wschowie i Muzeum Okręgowe w Lesznie.

·         „Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności?” Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej”, Wschowa-Leszno 17–18 października 2013. 

·      „Ogólnopolska Konferencja Naukowa »Orient w literaturze — Literatura w Oriencie«”, Toruń 6–7 marca 2014, Centrum Kultury Chińskiej, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Pracownia Języka i Kultury Japońskiej, Wydział Filologiczny UMK.

·      „Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do końca XIX wieku)”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 23–24 października 2014 roku

·      „Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, Wschowa–Leszno 23–24 października 2014.

·     „Teksty zalecające w książce dawnej i współczesnej”, Katowice, Uniwersytet Śląski, 29–30 października 2014 r.

·     „Literatura piękna i medycyna”, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski Wydział „Artes Liberales”, Warszawa, 1314 listopada 2014 r.

·     „Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie”, Uniwersytet Jagielloński, Dominikański Instytut Historyczny, Kraków, 2022 listopada 2014 r.

·    „Orient w literaturze. Literatura w Oriencie. Między tradycją a nowoczesnością", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej oraz Pracownia Języka i Kultury Japońskiej działające przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 19–20 marca 2015 r.

·    „XII Dni Arabskie. Świat islamu coraz bliżej?”, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, Łódź, 12–13 maja 2015 r.

 ·     „Życie Duchowe na Ziemi Wschowskiej i Pograniczu Wielkopolsko-Śląskim”, Stowarzyszenie Czas A.R.T. ze Wschowy, Dyrektor Referatu Kultury z ramienia Ministerstwa Kultury Krajów Związkowych w Berlinie, Muzeum Okręgowe w Lesznie i Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa–Leszno, 22–23 października 2015 r.

·    „Wschód Muzułmański w Literaturze Polskiej. Idee i Obrazy”, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku i in., Białystok, 20–21 listopada 2015 r.

·    „Orient w Literaturze — Literatura w Oriencie: źródła i inspiracje”, UMK, Toruń,17–18 marca 2016 r.

·    „Literatura a architektura”, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  Kraków, 16–17 kwietnia 2016 r.

·    „Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze”. Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej przy Katedrze Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych UŁ, Łódź, 11 czerwca 2016 r.

·    Wzorce osobowe w dawnej kulturze i literaturze polskiej (stan i perspektywy badań)", Białystok, 20–21 września 2016, Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku

·    Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, z cyklu »Kolokwia staropolskie«”, Kazimierz Dolny, 27–29 września 2016, Katedra Literatury Staropolskiej KUL, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN.

·    Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej IV", Kraków, 20–21 października 2016, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

·    Dawna i współczesna kultura funeralna z cyklu »Dialog z tradycją« IV",  Kraków 5–7 grudnia 2016, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

·    Orient w Literaturze — Literatura w Oriencie: Granice i pogranicza”, UMK, Toruń,23–24 marca 2017 r.

·    Jaki to gatunek? Problemy z definicjami", IBL PAN, Warszawa, 28–29 września 2017 r.

·    „Lteratura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura, USz, Pobierowo, 19–21 października 2017 r.

 

Wybrane publikacje dostępne też na:

academia.edu

Polska Bibliografia Naukowa

 

W przygotowaniu:

• Rozprawa na temat staropolskiej ekshorty

Rozprawa na temat twórczości Wawrzyńca Chlebowskiego

• Edycja utworów okolicznościowych Marcina Paszkowskiego

 

Prowadzone zajęcia:

• konwersatoria: Swojskość i europejskość literatury staropolskiej (studia II stopnia); Konteksty literatury epok dawnych

zajęcia warsztatowe: Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela; Komputer i Internet w pracy polonisty

• wykład: Wybrane tematy literatury staropolskiej (renesans od Kochanowskiego — do końca baroku). (2016)

• prace licencjackie, seminaria magisterskie i doktoranckie.