en pl
 

O kole

Co to znaczy "Koło Chaucera"?


Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera jest organizacją skupiającą studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Koło powstało w 2004 roku i działa przy Instytucie Anglistyki UŁ. Za cel stawiamy sobie budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów, wdrażanie ich do pracy naukowej i badawczej oraz integrację środowiska studenckiego i naukowego.

Chaucer? Nie lubię średniowiecza...


Koło nie zajmuje się wyłącznie literaturą średniowieczną. Ogólnie zajmujemy się wszystkim co nas zainteresuje... a Chaucer? To "ojciec literatury angielskiej" a więc wszystko można pod niego w końcu podciągnąć :)

Dobrze, a czy zaraz trzeba się zapisać?


Nie, nie trzeba. Koło organizuje spotkania dostępne dla wszystkich - uczestniczenie w nich nie oznacza konieczności przystąpienia, ani nie wymusza zainteresowania wszystkim, co tylko związane z literaturą.

Takie koło to pewnie sami maniacy...


Nie bardziej, niż inni. Koło wprawdzie rozwija nasze zainteresowania, ale funkcjonuje też na gruncie nieco bardziej "towarzyskim". Nie słuchamy wyłącznie muzyki poważnej, nie składamy ofiar przed zdjęciem Petera Greenawaya i nie czytamy Gimsona dla rozrywki (większość tego nie zrobi, choćby im dopłacać).

A jeżeli nie będę miał/miała nic do powiedzenia?


Tych, którzy nie odezwali się przynajmniej raz w ciągu godziny, po spotkaniu palimy na stosie... Poważnie mówiąc, nic się nie stanie. Nie spodziewamy się, że za każdym razem każdy jeden uczestnik spotkania wykaże się błyskotliwymi przemyśleniami. Liczy się udział i to, co dyskusja nam daje.

Czy poza spotkaniami robicie coś ciekawego?


Robimy same ciekawe rzeczy :) Członkowie koła mogą wyjeżdżać na konferencje naukowe i prezentować na nich własne prace. Koło organizuje też konferencje studenckie, wyjazdy na wycieczki i objazdy naukowe.

Witamy i serdecznie zapraszamy do współpracy!!!---------------------------------
STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
IM. GEOFFREYA CHAUCERA
PRZY INSTYTUCIE ANGLISTYKI
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


Rozdział I
Postanowienia ogólne


1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe im. Geoffreya Chaucera.
2. Siedzibą Koła jest Instytut Anglistyki UŁ mieszczący się w Łodzi w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.
3. Koło jest organizacją naukową studentów filologii angielskiej UŁ.
4. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
5. Koło używa emblematu (Załącznik nr 1).
6. Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

Rozdział II
Cele i zadania

1. Celem Koła jest:
a) poszerzanie zainteresowań naukowych przez studentów,
b) wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
c) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów,
d) rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów filologii angielskiej poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym Instytutu Anglistyki UŁ,
e) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
f) promowanie Instytutu Anglistyki UŁ,
g) integracja środowiska studenckiego i naukowego.
2. Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań i dyskusji,
b) podejmowanie i prowadzenie przez członków koła prac badawczych,
c) organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach,
d) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
e) organizowanie wycieczek i objazdów naukowych,
f) utworzenie serwisu informacyjnego o działalności koła w postaci witryny internetowej.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków


1. Członkiem Koła może zostać każdy student studiów I, II lub III stopnia prowadzonych przez Wydział Filologiczny UŁ oraz absolwenci studiów na Wydziale Filologicznym kontynuujący studia w innych jednostkach UŁ.
2. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji określonej przez Zarząd.
3. Każdy członek Koła ma prawo do:
a) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu,
b) czynnego udziału i korzystania z przedsięwzięć organizowanych przez Koło,
c) kandydowania i udziału w wyborach do zarządu Koła,
d) oceniania pracy zarządu.
4. Każdy członek Koła zobowiązany jest do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zebrania Członków Koła, rozporządzeniom zarządu Koła,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,
c) dbania o dobre imię Koła.
5. Prawo członkowskie gaśnie:
a) przez dobrowolne wystąpienie,
b) w przypadku nie wypełniania obowiązków objętych statutem,
c) na mocy Walnego Zebrania z powodów wyżej wymienionych.

Rozdział IV
Władze Koła


1. Władze Koła stanowią:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Koła.
2. Walne Zebranie Członków Koła:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących (każdy członek ma jeden głos),
b) podejmuje decyzje w trybie uchwał zwykłą większością głosów,
c) jest zwoływane i prowadzone przez przewodniczącego Koła,
d) uchwala skład naukowy na sesje naukowe.
3. Zarząd Koła stanowią:
a) Przewodniczący,
b) I Zastępca Przewodniczącego,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik.
4. Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Koła,
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz,
c) ustalanie planu pracy Koła,
d) prowadzenie rachunkowości Koła,
e) prowadzenie ewidencji członków Koła,
f) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie UŁ,
g) zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła.
5. Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.
6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego Kadencję.

Rozdział V
Opiekun Koła

1. Opiekuna Koła zatwierdzają władze Instytutu Anglistyki UŁ.
2. Opiekun reprezentuje Koło wobec Dyrekcji Instytutu Anglistyki UŁ i innych władz uczelni.
3. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.
4. Opiekun może zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu Koła.
5. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.
6. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres czasu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
2. W tym samym trybie dokonuje się zmian statutu.
3. Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy Walnego Zebrania w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 2/3 głosów.
4. O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła.
Aktualności | O Kole | Ludzie Koła | Projekty | Zdjęcia | Archiwum | Linki